Skowronek, B. (2014). Językowe konceptualizacje czynności autoerotycznych. Rekonesans lingwistyczno-kulturowy. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 4, 148–157. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1551