Korzystanie z treści chronionych a sztuczna inteligencja – jak daleko sięga odpowiedzialność dostawcy usług udostępniania treści online w świetle art. 17 Dyrektywy 2019/790?
PDF

Słowa kluczowe

intellectual property
copyright
computer programme
artificial intelligence
liability of online service providers własność intelektualna
prawo autorskie
program komputerowy
sztuczna inteligencja
odpowiedzialność dostawców usług udostępniania treści online

Jak cytować

Zielińska, A. (2022). Korzystanie z treści chronionych a sztuczna inteligencja – jak daleko sięga odpowiedzialność dostawcy usług udostępniania treści online w świetle art. 17 Dyrektywy 2019/790?. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(2), 132–144. https://doi.org/10.24917/20837275.14.2.9

Abstrakt

Przedmiotem zainteresowania publikacji jest zakres odpowiedzialności dostawców usług świadczonych online w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany Dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE. Publikacja sygnalizuje najistotniejsze problemy wynikające z nowego stanu prawnego, zwraca uwagę na szeroki zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności dostawców, który nie ogranicza się do odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego, oraz na związek ze staraniami o unormowanie problematyki związanej z korzystaniem z tak zwanej sztucznej inteligencji.

https://doi.org/10.24917/20837275.14.2.9
PDF

Bibliografia

Bondecka-Krzykowska Izabela. 2016. Z zagadnień ontologicznych informatyki. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz Ryszard. 2020. Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nanos Andreas. 2020. “Liability of Online Service Providers after the Latest Changes in EU Law. Paradigm Change of Liability?”. Charles University in Prague Faculty of Law Research Paper nr II/3. https://ssrn.com/abstract=3624828, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3624828. (dostęp: 9.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Øe Henrik Saugmandsgaard. 2021. Opinia Rzecznika Generalnego przedstawiona w dniu 15 lipca 2021 r. Sprawa C-401/19 Rzeczpospolita Polska przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej. ECLI:EU:C:2021:613.
Zobacz w Google Scholar

Piech Magdalena. 2019. Pośrednicy internetowi w prawie Unii Europejskiej. Rola i obowiązki wobec treści użytkowników. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rosati Eleonora. 2021. Copyright in the Digital Single Market: Article-by-Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790. Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego. DzU UE L z dnia 17 lipca 2000 r., nr 178. 1–16.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. DzU UE L z dnia 22 czerwca 2001 r., nr 167. 10–19.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE. DzU UE L z dnia 17 maja 2019 r., nr 132. 92–125.
Zobacz w Google Scholar

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję . 2020/2014 (INL).
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.