Polityka prywatności

Członkowie redakcji czasopisma naukowego „Studia de Cultura” respektują zasadę poufności, co oznacza, że nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat autorów, recenzentów oraz osób, które dokonały rejestracji na stronach czasopisma w celu korzystania z usługi newsletter. Osobami upoważnionymi do posiadania ww. informacji są: redaktorzy oraz Wydawca.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Autora/Autorów

Na podstawie art. 13 (lub/i) 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.
– dalej: RODO lub Rozporządzenie), informujemy, że:


I. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Danych Osobowych Autora/Autorów/Recenzentów jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: www.up.krakow.pl). Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.
II. Inspektor Ochrony Danych:
Autor/Autorzy/Recenzenci mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt I.
III. Cele przetwarzania danych osobowych:
Uczelnia przetwarza dane osobowe w celu przygotowania i realizacji umowy wydawniczej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia (UE), a w szczególności:
• reakcji na informacje przesłane do Wydawnictwa z wykorzystaniem formularza kontaktowego/e-maila,
• realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem dzieła Autora/Autorów,
• opublikowania imienia, nazwiska, stopnia lub tytułu naukowego oraz afiliacji Autora/Autorów,
• udostępniania danych innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali informacyjnych, promocyjnych, naukowych,
• wysyłki autorskich numerów drukowanych dzieła.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy, zamówienia, opublikowania dzieła Pani/Pana autorstwa/współautorstwa lub gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji artykułu/recenzji przez Wydawnictwo.
IV. Odbiorcy danych osobowych:
Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.
V. Okres przechowywania danych osobowych Autora/Autorów:
Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia (UE), tj. będą przetwarzane maksymalnie przez okres 50 lat licząc od daty podpisania umowy.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Autor/Autorzy mają prawo do:
• dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych), w tym uzyskania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie technicznie i prawnie możliwym,
• sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym),
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem.
Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
VII. Instytucja nadzorcza w zakresie danych osobowych:
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Autor/Autorzy, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.