Proces recenzji

Czasopismo „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” jest czasopismem punktowanym, co oznacza, że podlega okresowej ocenie formalnej i merytorycznej, którą przeprowadza Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W czasopiśmie przyjęto i stosuje się zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), co oznacza m.in. zapobieganie praktykom typu ghostwriting (gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (gdy udział autora jest znikomy lub wcale nie miał miejsca, a mimo to taka osoba jest wymieniana jako autor lub współautor publikacji) oraz dbałość redakcji o niewystępowanie konfliktu interesów podczas procesu recenzji, przeprowadzanego w modelu double-blind review process (autor i recenzent nie znają swoich tożsamości). Dokładne zasady etyczne stosowane w czasopiśmie znajdują się w zakładce [Standardy etyczne przyjęte i stosowane przez czasopismo „Studia de Cultura”].

Poniższe zasady publikacji zostały opracowane na postawie przyjętych przez MNiSW kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych).

Manuskrypty są zgłaszane przez Autorów za pośrednictwem systemu OJS. 


Teksty nadesłane przez Autorów do Redakcji „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” poddawane są wstępnej weryfikacji przez kolegium redakcji pod względem formalnym (zgodności z wymogami techniczno-edytorskimi) i merytorycznym (zgodności z profilem czasopisma). Szczegółowe informacje w zakładce [Lista wymagań dla zgłaszanego manuskryptu, technicznych i merytorycznych].

Artykuły naukowe wstępnie przyjęte zostają następnie przesłane do dalszej oceny merytorycznej do dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych, powoływanych spośród specjalistów w dyscyplinie będącej przedmiotem publikacji.

Proces recenzowania jest poufny. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem jest dostępna na jego stronie internetowej oraz w drukowanej wersji kwartalnika.

Recenzje mają formę pisemną i opisową. W swej ocenie recenzent bierze pod uwagę oryginalność i wartość merytoryczną artykułu, jego formę (kompozycję, język), jakość źródeł, rzetelność naukową, może także wskazywać na kwalifikację artykułu do danej kategorii tekstów naukowych. Wszelkie uwagi, poprawki oraz sugestie ewentualnych zmian recenzent umieszcza w formularzu recenzji tak, by autor mógł się z nimi zapoznać i uwzględnić je w ostatecznej redakcji tekstu. Recenzja kończy się konkluzją oraz jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie bądź niedopuszczenie artykułu do publikacji.

Warunkiem dopuszczenia artykułu do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku znaczącej rozbieżności ocen kolegium redakcyjne może podjąć decyzję o powołaniu trzeciego recenzenta.

Redakcja przyjmuje również do druku materiały nierecenzowane (sprawozdania, komentarze, wywiady itp.).

Autor przesyłanego manuskryptu oświadcza, że zgłaszany tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany, ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.

Autor przesyłanego manuskryptu oświadcza, że zgłaszany tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii oraz inne wymagania techniczne i merytoryczne dla manuskryptu. Szczegółowe informacje w zakładce Przesyłanie tekstów.