Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Utwór przesłany do redakcji "Studia de Cultura" jest rezultatem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób; w szczególności utwór nie był wcześniej publikowany.
 • Tekst publikacji jest złożony stylem zasadniczym w programie Microsoft Word i zapisany w formatach: doc., docx (Word 2007) lub RTF.
 • Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 10 oraz interlinia 1,0)

 • Obiekty graficzne (schematy, wykresy) umieszczone są w osobnych plikach, a w tekście zaznaczono ich miejsce (na przykład: il. 1, tab. 2).
  Przy materiałach ilustracyjnych podano ich źródła i prawa autorskie.
 • Tekst spełnia podane przez Redakcję wymogi odnośnie bibliografii i przypisów.
 • Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie "Studia de Cultura" procedurami recenzowania tekstów.

Wytyczne dla autorów

Wymagania merytoryczne

 1. Przyjmujemy artykuły naukowe i recenzyjne, przekłady artykułów naukowych, komentarze, wypowiedzi sprawozdawcze, wywiady i inne materiały związane z zaproponowanym tematem przewodnim numeru.
 2. Przez artykuły naukowe rozumiemy oryginalne artykuły naukowe oraz artykuły przeglądowe (lub ich przekłady).
 3. Przez artykuł recenzyjny rozumiemy recenzję naukową podlegającą procedurze recenzji.
 4. Pozostałe typy wypowiedzi nie podlegają w czasopiśmie „Studia de Cultura” procedurze recenzji.
 5. W celu zakwalifikowania swojego tekstu do danej kategorii skorzystaj z zakładki [Kategorie artykułów].
 6. Artykuły naukowe i recenzyjne powinny mieć objętość co najmniej pół arkusza wydawniczego i być opatrzone przypisami oraz bibliografią załącznikową.
 7. Przyjmujemy teksty o maksymalnej objętości jednego arkusza wydawniczego.
 8. Przydatne wskazówki co do ustrukturowania tekstu naukowego znajdują się tu: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/struktura-artykulu-naukowego-uniwersalne-wytyczne-i-przydatne-wskazowki/

Elementy struktury tekstu:

 1. imię i nazwisko autora, afiliacja, (jeśli dotyczy: grantodawca, instytucja wspierająca etc.);
 2. ORCID autora;
 3. e-mail, adres zamieszkania (dane do wiadomości redakcji);
 4. tytuł nadsyłanego artykułu;
 5. kategoria tekstu [Kategorie artykułów];
 6. właściwa treść artykułu;
 7. bibliografia załącznikowa (w zależności od tematu artykułu także: filmografia, wykaz programów telewizyjnych etc.); UWAGA: bibliografię podajemy w transkrypcji na alfabet łaciński
 8. słowa kluczowe w jęz. polskim (do pięciu słów kluczowych, słowa kluczowe nie dłuższe niż złożone z trzech słów – proszę sprawdzić nadsyłany tekst pod kątem funkcjonalności zaproponowanych słów kluczowych; słowa kluczowe powinny zawierać wszystkie istotne terminy z tytułu artykułu i streszczenia);
 9. słowa kluczowe w jęz. angielskim (do pięciu słów kluczowych, słowa kluczowe nie dłuższe niż złożone z trzech słów; jw.);
 10. streszczenie w jęz. polskim (nie więcej niż 600 znaków; w przypadku recenzji streszczeniem jest wyłącznie adres bibliograficzny recenzowanej pozycji);
 11. tytuł w języku angielskim;
 12. abstract (= streszczenie w jęz. angielskim, nie więcej niż 600 znaków);
 13. do artykułów w językach kongresowych prosimy dodać tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim, a także streszczenie w języku oryginalnym i w języku polskim;
 14. nota o autorze/autorce (do 800 znaków, stopień/tytuł naukowy, miejsce pracy, ew. stanowisko, obszar zainteresowań, ostatnie publikacje);
 15. nota copyright (w przypadku, gdy artykuł jest przekładem z języka obcego).

Tytuł, streszczenie, słowa kluczowe - to ważne elementy struktury tekstu, które pozwalają na szybką identyfikację zawartości oraz poruszanych przez artykuł zagadnień. Tytuł powinien być jednoznaczny. Streszczenie powinno być zapisane w formie bezosobowej, stylem rzeczowym, syntetycznie. Powinno ono zawierać tezę artykułu, opis stosowanej metodologii, najważniejsze treści tekstu, odniesienie do kontekstu innych badań. Bardzo ważne jest, by słowa kluczowe, streszczenie i tytuł artykułu były zbieżne. Streszczenie powinno zawierać frazy identyfikujące artykuł. Funkcją streszczenia jest syntetyczna prezentacja zawartości artykułu. Ponadto streszczenie może przekonać czytelnika, że warto przeczytać cały artykuł (lub zamówić jego tłumaczenie). Słowa kluczowe powinny umożliwić łatwe i precyzyjne wyszukiwanie artykułu w bazach internetowych.

Nazwa nadsyłanego pliku


W tytule pliku prosimy podać nazwisko oraz pierwsze słowa tytułu, pisane z podkreślnikami, bez polskich liter: Kowalski_Tytul.doc(x).

WYMAGANIA TECHNICZNE:


Format

Teksty należy przygotowywać w programie MS-Word i zapisać czcionką Times New Roman; wielkość czcionki 12 punktów dla tekstu głównego oraz 10 punktów dla przypisów dolnych, interlinia 1,5 wiersza w tekście głównym. Marginesy 2,5 cm, akapit 1,0 cm.
Wyrównanie tekstu głównego i przypisów – do lewej (narzędziem edytora Word).
Prosimy wyłączyć makra, nie łamać tekstu (nie wyrównywać wiersza spacjami), nie stosować tzw. miękkiego enteru (Shift+Ctrl+Enter) i spacji nierozdzielającej (Shift+Ctrl+spacja).
Prosimy nie stosować automatycznych list wyliczania, list punktorów, autoformatowania.

Prosimy zapisać tekst w formacie doc. lub docx.

Objętość artykułów nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami i przypisami).

Cytowanie

Cytowane fragmenty innych prac, dokumentów bądź edycji źródłowych zapisujemy czcionką prostą, biorąc całość w cudzysłów. Cudzysłowy powinny być polskie (dolny i górny). Tekst przywoływany w cytacie powinien być ujęty w cudzysłów ostry (« »).

Tytuły utworów

Tytuły dzieł literackich, muzycznych, filmowych, telewizyjnych, malarskich, książek, artykułów itp., zapisujemy kursywą.

Skróty i daty

Stosujemy ogólnie przyjęte skróty: r. – rok, roku; w. – wiek, wieku; także: np., itd., m.in..
Daty zapisujemy cyfrowo, z zastosowaniem cyfr arabskich, np. 4.12.1952 r. Słownej nazwy miesięcy używamy w przypadku, gdy nie jest podana data roczna, np. 6 sierpnia.

Zamieszczone materiały

Każdy wykres, materiał ikonograficzny itd. musi być opisany i mieć własny numer oraz tytuł, jak również źródło; musi być opisany w formie wykazu po bibliografii. Tabele, rysunki itp. powinny posiadać nagłówek powyżej oraz źródło poniżej tabeli (np. opracowanie własne, jeśli z internetu, to adres URL, jeśli z książki, to autor, tytuł itd. + nr strony).

Przypisy i bibliografia załącznikowa

Przypominamy o stosowaniu konwencji przypisów wewnątrz tekstu. Konfiguracja przypisu tzw. anglosaskiego jest następująca:

 • Przypis wewnątrz tekstu artykułu w nawiasach okrągłych z podaniem nazwiska autora przywoływanego tekstu i daty wydania, a po dwukropku strona/y, z której się cytuje.
  Przykład (Frydryczak 2013: 232)
 • Jeśli są dwie (lub więcej) publikacje autora z danego roku, zapisujemy je, także w bibliografii, dodając do roku wydania kolejne litery alfabetu.
  Przykład (Frydryczak 2013b: 232)
 • Bibliografię załącznikową (kolejność alfabetyczna) opracowujemy w poniższym stylu, (pełne imiona autorów, redaktorów, tłumaczy; kropki rozdzielające; brak kursywy; data dostępu):
 • Dla publikacji zwartej (np. książki) tłumaczonej:
  Andrić Ivo. 1985. Most na Drinie. Halina Kalita (przeł.). Warszawa.
 • Dla rozdziału w publikacji zwartej (np. w książce):
  Ciaputa Ewelina, Król Agnieszka, Warat Marta. 2014. Genderowy wymiar niepełnosprawności. Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami wzroku, ruchu i słuchu. W: Polscy niepełnosprawni: od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej. Barbara Gąciarz, Seweryn Rudnicki (red.). Kraków. 153–174.
  Dla publikacji zwartej w Internecie:
  Cieślikowska Dominika, Sarata Natalia. 2012. Dyskryminacja wielokrotna – historia, teorie, przegląd badań. Warszawa. http://www.tea.org.pl/userfiles/file/Wielokrotna.pdf (dostęp: 17.03.2017).
 • Dla artykułu w czasopiśmie:
  Jerzakowska Monika. 2007. „Natura stworzyła jedną płeć do panowania, a drugą do podległości. Miejsce kobiety w serbskiej tradycyjnej rodzinie na podstawie wybranych przykładów ustnej lirycznej twórczości ludowej”. Balkan United nr 1. 2–7.
 • Dla artykułu w czasopiśmie pobranego z Internetu:
  Traustadóttir Rannveig, Sigurjónsdóttir Hanna Björg. 2008. “The Mother behind the Mother: Three Generations of Mothers with Intellectual Disabilities and Their Family Support Networks”. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities nr 21(4). 331–340. https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2008.00450.x. (dostęp: 1.02.2017).
 • Dla publikacji zwartej (np. książki):
  Wołowicz-Ruszkowska Agnieszka. 2013. Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością. Warszawa.

 

Prosimy o zakwalifikowanie swojego tekstu do jednej z podanych niżej kategorii:

 • Oryginalny artykuł naukowy – artykuł naukowy prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym. Do tego typu zaliczyć należy również artykuły monograficzne, artykuły konferencyjne oraz eseje naukowe.
 • Artykuł przeglądowy – artykuł naukowy stanowiący podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym obszarze badawczym. Artykuł przeglądowy integruje i interpretuje dotychczasowe wyniki oryginalnych badań naukowych, nie musi natomiast zawierać oryginalnych wyników badań.
 • Komunikat o wynikach badań – krótki (zwykle 1 do 3 stron) artykuł naukowy opisujący wstępne rezultaty badań empirycznych o szczególnym znaczeniu, przebieg i wstępne wyniki oryginalnych badań eksperymentalnych lub oryginalne rozwiązania techniczne.
 • Glosa lub komentarz prawniczy – artykuł prawniczy zawierający oryginalne wyniki badań o charakterze analitycznym.
 • Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa) – artykuł naukowy zawierający krytyczną analizę i ocenę publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki, może być opublikowany w ramach dyskusji polemicznej.
 • Studium przypadku (case study) – publikacja będąca analizą danego przypadku (najczęściej rzeczywistego) dająca możliwość wyciągnięcia wniosków odnośnie przyczyn i rezultatów opisanego w nim przypadku, opisu zdarzenia. Typowa publikacja dla czasopism z obszaru nauk medycznych, społecznych.
 • Wytyczne/Zalecenia (guidelines) – publikacja o charakterze przeglądowym będąca opisem zaleceń i rekomendacji dotyczących postępowania w określonych przypadkach, publikacja charakterystyczna przede wszystkim dla czasopism z obszaru nauk medycznych.
 • Artykuł popularnonaukowy – publikacja popularyzująca zagadnienia naukowe wśród czytelników niebędących specjalistami w danej dziedzinie.
 • Inne o charakterze cytowalnym – publikacje w czasopiśmie naukowym niewymienione powyżej, które mają potencjał do bycia publikacją cytowaną, tj. co do zasady są cytowane w czasopismach naukowych, posiadają odniesienia bibliograficzne oraz podlegają procesowi recenzji.
 • Inne o charakterze niecytowalnym – publikacje w czasopiśmie naukowym niewymienione powyżej np. errata, noty biograficzne, sprawozdania, przedmowy, posłowia, edytoriale, nekrologi, zapowiedzi, listy do redakcji, recenzje (nienaukowe) oraz pozostałe artykuły nieposiadające charakteru cytowalnego tj. co do zasady nie są cytowane przez autorów innych publikacji, nie posiadają również odniesień bibliograficznych, zwyczajowo nie podlegają recenzji.

Anonimizacja tekstu:

Ze względu na stosowaną procedurę double-blind review prosimy o przesłanie dwu wersji tekstu: pełnej i zanonimizowanej.

Wersja zanonimizowana:

 • w nagłówku - zamiast nazwiska Autora, afiliacji, numeru ORCID – „Autor”;
 • nie dołączać biogramu naukowego Autora;
 • w przypisach i bibliografii – zamiast nazwiska Autora i tytułu dzieła – „Nomen Auctoris” i „Opus”.

Przykład:

Ogonowska Agnieszka. 2018. Psychologia mediów i komunikowania. Wprowadzenie. Kraków.
Ogonowska Agnieszka, Ptaszek Grzegorz (red.). 2013. Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze. Kraków.

zapisać jako:

Nomen Auctoris (2018). Opus 1.
Nomen Auctoris (2013). Opus 2

 

 

Polityka prywatności

Członkowie redakcji czasopisma naukowego „Studia de Cultura” respektują zasadę poufności, co oznacza, że nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat autorów, recenzentów oraz osób, które dokonały rejestracji na stronach czasopisma w celu korzystania z usługi newsletter. Osobami upoważnionymi do posiadania ww. informacji są: redaktorzy oraz Wydawca.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Autora/Autorów

Na podstawie art. 13 (lub/i) 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.
– dalej: RODO lub Rozporządzenie), informujemy, że:


I. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Danych Osobowych Autora/Autorów/Recenzentów jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: www.up.krakow.pl). Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.
II. Inspektor Ochrony Danych:
Autor/Autorzy/Recenzenci mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt I.
III. Cele przetwarzania danych osobowych:
Uczelnia przetwarza dane osobowe w celu przygotowania i realizacji umowy wydawniczej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia (UE), a w szczególności:
• reakcji na informacje przesłane do Wydawnictwa z wykorzystaniem formularza kontaktowego/e-maila,
• realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem dzieła Autora/Autorów,
• opublikowania imienia, nazwiska, stopnia lub tytułu naukowego oraz afiliacji Autora/Autorów,
• udostępniania danych innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali informacyjnych, promocyjnych, naukowych,
• wysyłki autorskich numerów drukowanych dzieła.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy, zamówienia, opublikowania dzieła Pani/Pana autorstwa/współautorstwa lub gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji artykułu/recenzji przez Wydawnictwo.
IV. Odbiorcy danych osobowych:
Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.
V. Okres przechowywania danych osobowych Autora/Autorów:
Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia (UE), tj. będą przetwarzane maksymalnie przez okres 50 lat licząc od daty podpisania umowy.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Autor/Autorzy mają prawo do:
• dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych), w tym uzyskania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie technicznie i prawnie możliwym,
• sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym),
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem.
Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
VII. Instytucja nadzorcza w zakresie danych osobowych:
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Autor/Autorzy, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.