Dla autorów

Preferujemy nasyłanie tekstów ustrukturowanych następująco:
- nazwa autora, afiliacja, (ewentualnie grantodawca etc.);
- tytuł artykułu;
- preambuła: szkic zawartości artykułu (w akapicie wstępnym, wstępie);
- cel badań (przeglądowe/empiryczne), hipotezy badawcze, opis metodologii, stan badań w Polsce i za granicą;
- zasadnicza treść artykułu, opis badań własnych/analiz przeglądowych;
- wnioski z badań i perspektywy dalszych analiz, proponowane „wdrożenia”/ukazanie innowacyjności przeprowadzonych analiz, itd.;
- podsumowanie/rekapitulacja najważniejszych tez; 
- bibliografia załącznikowa (w zależności od tematu artykułu także: filmografia, wykaz programów telewizyjnych, etc.);
- streszczenie;
- słowa kluczowe w jęz. polskim;
- tytuł w języku angielskim;
- abstrakt w jęz. angielskim;
- słowa kluczowe w jęz. angielskim;
- nota o autorze/autorce.

Preferujemy następujące parametry tekstów:
1. Objętość tekstu około 15 stron (30 tys. znaków ze spacjami)
2. Czcionka i jej rozmiar: Times New Roman 12, interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 10 oraz interlinia 1,0)
3. Streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim (do 650 znaków ze spacjami)
4. Krótkie noty o autorach (do 400 znaków ze spacjami)
5. Przypisy tylko wewnątrz tekstu (tzw. „anglosaskie”), w nawiasach okrągłych, bibliografia pod tekstem
6. Konfiguracja przypisów według stylu Chicago
7. Konfiguracja bibliografii - artykuł naukowy:
Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.
Konfiguracja bibliografii - książka:
Bronowska Krystyna, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan. 2009. Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup.
Konfiguracja bibliografii - rozdział książki:
Lewandowski Roman, Ireneusz Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, 253–266. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
8. Obiekty graficzne (schematy, wykresy) należy umieszczać w osobnych plikach. W tekście prosimy zaznaczać ich miejsce (na przykład: il. 1, tab. 2).
9.Materiały ilustracyjne prosimy przesyłać wraz z oznaczeniem źródła i praw autorskich.
10. Tekst publikacji należy składać stylem zasadniczym w programie Microsoft Word i zapisywać w formatach: doc., docx (Word 2007) lub RTF.

Recenzowanie tekstów:
1. Publikowane w kwartalniku prace są poddawane recenzji. Pozytywna opinia recenzenta i dostosowanie się do zawartych w niej sugestii stanowi warunek publikacji.
2. Do recenzji wysyłane są artykuły bez imienia i nazwiska autora. Podobnie anonimowi (do momentu publikacji w danym numerze zbiorczej listy jego recenzentów) pozostają oceniający prace.
3. Prosimy autorów o dokonanie niezbędnych korekt w swoim artykule do dwóch tygodni po otrzymaniu informacji od recenzenta, a w razie konieczności – o udzielenie pisemnej odpowiedzi na recenzję. Odpowiedź autora będzie przechowywana w redakcji i w razie potrzeby udostępniona recenzentowi.
4. Dostosowanie się do wspólnych wymogów nie tylko ułatwi prace redakcyjne, ale wydatnie skróci czas oczekiwania na publikację.
5. Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem