Call for Papers (2023)

Planowane numery czasopisma w 2023 roku:

- Współczesne kulturoznawstwo medialne – nowe strategie i pola badawcze

Kulturoznawstwo medialne wymaga nieustannej redefinicji zarówno pola badawczego, jak i samych metod, strategii i celów badania. Przedmiotem studiów są już nie tylko konkretne praktyki tekstotwórcze, analiza istniejących interfejsów, usług i produktów medialnych, ale także ich użytkownicy. Istotnym aspektem są również nowe kompetencje kulturowe, cyfrowe i medialne (kompetencje przyszłości, kompetencje kluczowe). To przesunięcie perspektywy badawczej w stronę użytkowników mediasfery wynika przede wszystkim z cech nowych mediów, praktyk komunikacyjnych obserwowanych w mediach społecznościowych, działań i zjawisk wpisanych w kulturę: uczestnictwa, konwergencji, remiksu, oraz w zjawiska rzeczywistej interaktywności czy ukrytej interpasywności, atrybuty VR, AR, MR oraz technologie związane z AI czy wykorzystujące sieci neuronowe, algorytmy i mechanizmy deep learning. Owa redefinicja nie może jednak oznaczać ciągłego i niekontrolowanego poszerzania tych fenomenów – tytułowych: pól, metod i strategii, gdyż prowadziłoby to do utraty tożsamości samej dyscypliny. Z drugiej strony, dynamiczny rozwój cyberkultury, cyfrowej humanistyki oraz badań poświęconych techno-cielesnym hybrydom, bio-technologicznym transfiguracjom na polu sztuki, kultury, literatury, medycyny, edukacji oraz w ramach tzw. przemysłów kreatywnych i sztuki performatywnej wymaga ciągłego namysłu i ustawicznych badań nad fenomenem postmediów, biomediów, transmediów oraz etycznymi, estetycznymi i politycznymi kontekstami ich użycia, a także perspektywami badań, które są oferowane przez posthumanistykę i transhumanistykę.

Ważny jest namysł nad następującymi obszarami badawczymi:

 1. Status kulturoznawstwa medialnego jako trans-, sub- i interdyscypliny.
 2. Nowe metody badawcze w kulturoznawstwie medialnym: od badania tekstu medialnego poprzez nowe środowiska medialne oraz działania kulturowe, społeczne i komunikacyjne w ich obrębie.
 3. Kulturoznawstwo medialne wobec projektów artystycznych i literackich oraz edukacyjnych wykorzystujących nowe media i technologie, SI oraz sztuczne sieci neuronowe.
 4. Koncepcje transhumanistyczne i posthumanistyczne a współczesne kulturoznawstwo medialne
 5. Kulturoznawstwo medialne wobec wyzwań współczesności, czyli o wytwarzaniu wiedzy społecznie użytecznej
 6. Kierunki rozwoju współczesnego kulturoznawstwa medialnego

Zapraszamy Państwa do przesyłania oryginalnym artykułów naukowych dotyczących tej problematyki, w tym tekstów prezentujących wyniki badań własnych. Gotowe artykuły przygotowane zgodnie z wymaganiami edytorskimi czasopisma (zob. https://studiadecultura.up.krakow.pl/about/submissions) prosimy przesyłać na adres e-mail sekretarza redakcji dr hab., prof. UP Magdaleny Stoch: magdalena.stoch@up.krakow.pl do 28.02.2023 roku.

- Współczesne praktyki czytania, animacji i współtworzenia kultury czytelniczej

Zapraszamy do składania artykułów naukowych nawiązujących do następujących zagadnień:

 1. Wyniki najnowszych badań czytelnictwa w Polsce i na świecie.
 2. Rola instytucji kultury w promocji czytelnictwa (case studies).
 3. Modele współpracy między instytucjami zajmującymi się promocją czytelnictwa.
 4. Wpływ najnowszych teorii literatury na amatorskie praktyki czytania.
 5. Formy animacji kultury czytelniczej w różnych grupach wiekowych.
 6. Fan jako współtwórca kultury literackiej.
 7. Nowe formy quasi-literackie w kulturze popularnej.
 8. Nietypowe formaty wydawnicze jako strategia promocji czytelnictwa.
 9. Recepcja literatury w formalnych i nieformalnych grupach czytelniczych.
 10. Kształcenie kompetencji czytelniczych poza edukacją formalną.
 11. Blogi, festiwale i nagrody literackie jako strategie promocji czytelnictwa.
 12. Projekty naukowe, edukacyjne i społeczne na rzecz czytelnictwa.
 13. Biblioterapia i rola książki w sytuacjach kryzysowych.
 14. Adaptacja tekstu literackiego do potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności.
 15. Warsztaty (kreatywnego) pisania jako forma animacji kultury czytelniczej.

Zapraszamy Państwa do przesyłania oryginalnych artykułów naukowych dotyczących tej problematyki, w tym tekstów prezentujących wyniki badań własnych. Gotowe artykuły przygotowane zgodnie z wymaganiami edytorskimi czasopisma (zob. https://studiadecultura.up.krakow.pl/about/submissions) prosimy przesyłać na adres e-mail sekretarza redakcji dr hab., prof. UP Magdaleny Stoch: magdalena.stoch@up.krakow.pl do 30.03.2023 roku.

- Edukacja 4.0 a teatr współczesny. Media, strategie i twórcy

Zapraszamy do składania artykułów naukowych nawiązujących do następujących zagadnień:

 1. Edukacja 4.0 w obszarze spersonalizowanych performansów kulturowych i technologiczno-medialnych.
 2. Teatralne ekspozycje form dialogu społecznego: nowe technologie na rzecz scenicznych interakcji.
 3. Przestrzeń teatralna jako środowisko dla edukacji 4.0.
 4. Teatr jako medium: cyberkultury/emocji/idei/(post)ciała.
 5. Pedagogiczny, wychowawczy i afektywny potencjał teatru w świetle kulturoznawstwa medialnego, pedagogiki medialnej, media studies, antropologii kultury, psychologii społecznej i edukacyjnej, teatrologii.
 6. Teatr jako miejsce ucieleśnionego poznania (embodied cognition).
 7. Tożsamość współczesnego aktora teatralnego a tożsamość aktora społecznego.
 8. Teatralne środki i narzędzia niezapośredniczonego komunikowania społecznego.
 9. Doświadczenie teatralne jako performatywne zawieszenie referencji.
 10. Teatr jako środowisko życia i życie jako forma twórczości teatralnej.
 11. Aktor i widz: performatywne zapętlenia i afektywne transmisje.
 12. Przestrzeń teatralna jako miejsce kreowania/wydarzania się realności.
 13. Multi i - hipermedialność teatru w najnowszych spektaklach.
 14. Teatr: miejsce, przestrzeń i czas. Wirtualność i realność. Nowe topografie i typologie temporalne
 15. Teatr: bohaterki i bohaterowie. Super- i anty-bohaterowie/ bohaterki jako osobowości medialne i influenserzy?
 16. Teatr: między tekstem, działaniem scenicznym a re-akcją widzów i (nowych) krytyków w przestrzeniach medialnych.
 17. Instytucje i formy promocji teatru w przestrzeni online i offline a rozwój kompetencji kulturowych i medialnych użytkowników.
 18. Teatr społecznie/politycznie zaangażowany i jego realna siła performatywna.
 19. Badanie teatru wobec zwrotu performatywnego i innych nowych metodologii w badaniach społecznych i humanistycznych.
 20. Metafory teatralne we współczesnej humanistyce i badaniach społecznych a ich potencjał meta-poznawczy.
 21. Formy teatralne w nowych gatunkach medialnych (media społecznościowe, (post)telewizja, radio, performans, taniec współczesny).
 22. Czytania performatywne – moda, konieczność, nowa konwencja?

Zapraszamy Państwa do przesyłania oryginalnych artykułów naukowych dotyczących tej problematyki, w tym tekstów prezentujących wyniki badań własnych. Gotowe artykuły przygotowane zgodnie z wymaganiami edytorskimi czasopisma (zob. https://studiadecultura.up.krakow.pl/about/submissions) prosimy przesyłać na adres e-mail sekretarza redakcji dr hab., prof. UP Magdaleny Stoch: magdalena.stoch@up.krakow.pl do 28.02.2023 roku.

- Języki, gatunki i przestrzenie artystyczne w kulturze muzyki metalowej

Zapraszamy do składania artykułów naukowych nawiązujących do następujących zagadnień i obszarów badawczych:

 1. Głos w kulturze metalowej jako środek przekazu; głos w przestrzeni medialnej; (post)medialne konteksty głosu/ów
 2. Głos (metalowy) jako instrument, postać, ciało, osoba (S. Frith)
 3. Głosy – wypowiedzi, manifesty ideologiczne; protest songi w muzyce metalowej
 4. Growl i scream – specyfika, definicje, typologie
 5. Artystyczne środki wyrazu w kulturze muzyki metalowej
 6. „Języki” metalu a (pod)gatunki muzyczne
 7. Głos publiczności: fani, fandomy, fan fiction
 8. (Nie)obecne i wykluczone głosy w kulturze muzyki metalowej
 9. Język w mediach muzycznych poświęconych kulturze metalowej
 10. Strategie artystyczne, produkcyjne, aranżacyjne w muzyce metalowej

Redaktorzy tomu: dr Jakub Kosek, dr Andrzej Mądro.
Gotowe artykuły przygotowane zgodnie z wymaganiami edytorskimi czasopisma (zob. https://studiadecultura.up.krakow.pl/about/submissions) prosimy przesyłać na adres e-mail sekretarza redakcji dra Jakuba Koska: jakub.kosek@up.krakow.pl.