Otwarty nabór tekstów do działu "Varia" (2024-2025)

Zapraszamy do regularnego nadsyłania następujących tekstów:

- artykułów recenzyjnych (tj. artykułów naukowych – podlegających recenzji – zawierających krytyczną analizę i ocenę publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki);
- sprawozdań z wydarzeń naukowych (seminariów, sympozjów, konferencji etc.), szczególnie zagranicznych (organizowanych w trybie offline/online);
- wywiadów (tematycznie wpisujących się w problematykę konkretnego tomu, np. wywiady z artystami/artystkami wizualnymi, przedstawicielami/przedstawicielkami sektora mediów, kultury i sztuki);
- nienaukowych recenzji wybranych publikacji wpisujących się w koncepcję danego numeru czasopisma (niepodlegających procesowi recenzji).