Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – nowoczesne narzędzia zapewniania konstytucyjnej zasady równego dostępu do dóbr kultury
PDF

Słowa kluczowe

dobra kultury
prawo do kultury
kultura
otwarte dane
informacje
ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego cultural goods
right to culture
culture
open data
information
re-use of public sector information

Jak cytować

Sakowska-Baryła, M. (2022). Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – nowoczesne narzędzia zapewniania konstytucyjnej zasady równego dostępu do dóbr kultury. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(1), 96–117. https://doi.org/10.24917/20837275.14.1.7

Abstrakt

W artykule omówiono konstytucyjną zasadę dostępu do dóbr kultury, konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju, gwarancje składające się na prawo do kultury, a także wolność twórczości artystycznej, badań naukowych, nauczania i korzystania z dóbr kultury. To bardzo istotny obszar dla ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Z tego powodu w tekście zaprezentowano problematykę otwierania danych oraz wskazano na najistotniejsze przykłady realizacji przepisów prawa dotyczących ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Przepisy nowej ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego to taka regulacja, która zapewnia szeroki dostęp do dóbr kultury. Przepisy tej ustawy pozwalają chociażby na szerszy dostęp do zasobów bibliotek, muzeów i archiwów oraz dają możliwość szerszego i bardziej efektywnego dostępu do takich zasobów informacji. Niezwykle istotna jest digitalizacja zasobów bibliotek, muzeów i archiwów, dlatego to zagadnienie zostało omówione w tekście.

https://doi.org/10.24917/20837275.14.1.7
PDF

Bibliografia

Banaszak Bogusław. 2012. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wydanie elektroniczne – system Legalis. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak Bogusław, Bernaczyk Michał. 2012. „Konsultacje społeczne i prawo do informacji o procesie prawotwórczym na tle Konstytucji RP oraz postulatu »otwartego rządu«”. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 4. 16–39.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak Bogusław, Jabłoński Mariusz. 1998. Komentarz do art. 73. W: Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku. Jan Boć (red.). Wrocław. 133–134.
Zobacz w Google Scholar

Bernaczyk Michał. 2014. Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fischer Bogdan, Piskorz-Ryń Agnieszka, Sakowska-Baryła Marlena, Wyporska-Frankiewicz Joanna. 2019. Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Florczak-Wątor Monika. 2021. Komentarz do art. 6. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Piotr Tuleja (red.). Wydanie elektroniczne – system LEX. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ganicz Tomasz. 2013. „Dostęp do zasobów instytucji państwowych”. INFOS. Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze nr 16. 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki Leszek, Derlatka Marta. 2016. Komentarz do art. 73. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II. Leszek Garlicki, Marek Zubik (red.). Wydanie elektroniczne – system LEX. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gizbert-Studnicki Tomasz. 1997. Normy programowe w Konstytucji. W: Charakter i struktura norm Konstytucji. Janusz Trzciński (red.). Warszawa. 95–113.
Zobacz w Google Scholar

Górski Marcin. 2019. Swoboda wypowiedzi artystycznej. Standardy międzynarodowe i krajowe. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński Mariusz. 2009. Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym. Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński Mariusz. 2013. Udostępnienie informacji publicznej w formie wglądu do dokumentu. Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński Mariusz. 2015. Udostępnienie przetworzonej informacji publicznej. Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński Mariusz, Węgrzyn Justyna. 2014. Wolność twórczości artystycznej i naukowej oraz dostępu do dóbr kultury. W: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym. Mariusz Jabłoński (red.). Wrocław. 691–707.
Zobacz w Google Scholar

Jarosz-Żukowska Sylwia, Żukowski Łukasz. 2014. Wolność badań naukowych i nauczania. W: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym. Mariusz Jabłoński (red.). Wrocław. 709–740.
Zobacz w Google Scholar

Krupa Barbara. 2016. Analiza pojęć dotyczących ochrony dóbr kultury. W: Ochrona dóbr kultury. Aktualne wyzwania. Mieczysław Różański, Norbert Kasparek (red.). Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kulisiewicz Tomasz. 2015. Redukcja pozaprawnych barier ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. W: Jawność i jej ograniczenia. Tom V. Dostęp i wykorzystywanie. Agnieszka Piskorz-Ryń (red.). Warszawa. 20–220.
Zobacz w Google Scholar

Młynarska-Sobaczewska Anna. 2018. Prawo do kultury. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piskorz-Ryń Agnieszka. 2014. Problemy implementacji w polskim porządku prawnym dyrektywy 2013/37/UE zmieniającej dyrektywę w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. W: Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju. Michał Maciejewski (red.). Warszawa. 121–133.
Zobacz w Google Scholar

Piskorz-Ryń Agnieszka. 2018. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sakowska-Baryła Marlena. 2022. Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sarnecki Paweł. 2016. Komentarz do art. 6. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I. Leszek Garlicki, Marek Zubik (red.). Wydanie elektroniczne – system LEX. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak Jacek. 2018. „Pojęcie dziedzictwa narodowego w świetle regulacji konstytucyjnych”. Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 5. 187–208.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak Jacek. 2019. „Dziedzictwo narodowe w polskim porządku konstytucyjnym”. Ius Novum nr 2. 147–166.
Zobacz w Google Scholar

Tuleja Piotr. 2021. Komentarz do art. 6. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Piotr Tuleja (red.). Wydanie elektroniczne – system LEX. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Winczorek Piotr. 2000. Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 12 kwietnia 2012, SK 30/10, Lex.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 19 września 2007 r., K 2/07, OTK-A 2007/8/101.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 25.05.2016 r., Kp 2/15, OTK-A 2016, nr 23.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 28 kwietnia 2009 r., K 27/07, OTK-A 2009/4/54.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 7 lutego 2006 r., SK 45/04, OTK ZU nr 2/A/2006, poz. 15.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 8.10.2007 r., K 20/07, OTK-A 2007, nr 9, poz. 102.
Zobacz w Google Scholar

Ganicz Tomasz. 2010. Domena Publiczna. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Broszura_KOED_domena_publiczna.pdf. (dostęp: 26.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Oświadczenie z 4.04.2019 r. Jednolity rynek cyfrowy: Komisja z zadowoleniem przyjmuje wynik głosowania Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych przepisów dotyczących udostępniania danych sektora publicznego. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/STATEMENT_19_1935. (dostęp: 26.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Standardy otwartości danych. Standard prawny. https://dane.gov.pl/media/ckeditor/2020/05/29/standard-prawny.pdf. (dostęp: 26.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, druk nr 1338, s. 1. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1338. (dostęp: 26.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.