Pojęcie dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790
PDF

Słowa kluczowe

Dyrektywa 2019/790
prawo wydawców prasy
prawo pokrewne
dostawca usług społeczeństwa informacyjnego
monitoring prasy
press clipping press clipping
Directive 2019/790
law of press publishers
related law
information society service provider
press monitoring

Jak cytować

Pązik, A. (2022). Pojęcie dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(1), 129–139. https://doi.org/10.24917/20837275.14.1.9

Abstrakt

Opracowanie omawia jeden z problemów związanych z prawem wydawców prasy przewidzianym przez normy Dyrektywy 2019/790, a mianowicie zagadnienie interpretacji pojęcia „dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego”. Analiza prowadzi do wniosku, że pojęcie to powinno być rozumiane w sposób szeroki i obejmować także podmioty niewynagradzane przez odbiorców świadczonych przez nich usług, lecz finansujące swoją działalność z innych źródeł, jak również podmioty, które z tytułu korzystania z publikacji prasowej osiągają znikome przychody lub nie osiągają ich w ogóle.

https://doi.org/10.24917/20837275.14.1.9
PDF

Bibliografia

Cieśliński Aleksander, Szwarc Monika. 2020. Rynek wewnętrzny w ujęciu strukturalnym. W: System Prawa Unii Europejskiej. Prawo rynku wewnętrznego t. 7. Dagmara Kornobis-Romanowska (red.). Warszawa. 207–462.
Zobacz w Google Scholar

Jedlak Krzysztof, Wikariak Sławomir. 2021. „Gazetom należy się wynagrodzenie za tekst”. https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-gazetom-nalezy-sie-wynagrodzenie-za-teksty,nId,4994070. (dostęp: 5.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

Laskowska-Litak Ewa. 2019. Komentarz do dyrektywy o prawach autorskich w ramach jednolitego rynku cyfrowego. Publikacja elektroniczna umieszczona w Systemie Informacji Prawnej Lex. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz Ryszard. 2019. „Prawo pokrewne wydawców prasy”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej nr 4. 5–39.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz Ryszard. 2021. Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pinkalski Zbigniew, Wiese Katarzyna. 2016. „Prawo pokrewne na rzecz wydawców – rozwiązanie konfliktu prawnoautorskiego na rynku prasowym?”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej nr 1. 28–41.
Zobacz w Google Scholar

Skrzydło-Tefelska Ewa. 2012. Komentarz do art. 57 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art. 1–89). Dawid Miąsik, Nina Półtorak, Andrzej Wróbel. Edycja elektroniczna. Warszawa. 955–965.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Tekst mający znaczenie dla EOG). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 241/1.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 178.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany Dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 130/92.
Zobacz w Google Scholar

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes mit Begründung (dokument dostępny elektronicznie: https://www.bjmv.de, tj. stronie internetowej niemieckiego federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostęp: 5.01.2022 – w tekście jako Begründung).
Zobacz w Google Scholar

Gesetz vom 31 Mai 2021 zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes, Bundesgesetzblatt Jahrgang Teil I, Nr 27.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 lipca 2020 r., I AGa 92/20 (wyrok niepublikowany, dostępny na stronie internetowej: http://www.swrepropol.pl/, dostęp: 5.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2019 r., II CSK 7/18, Orzecznictwo Sądów Polskich 2021/3/17.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2014 r., C-291/13, Monitor Prawniczy 2014/20, s. 1066 i nast.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 kwietnia 1988 r., 352/85, Bonds van Adverteerders i inni przeciw państwu niderlandzkiemu, ECLI: EU:C:1988:196.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.