Call for Papers (2025)

Planowane numery czasopisma w 2025 roku:

- Przemoc mediów -
przemoc w mediach (nabór tekstów do 30.09.2024 r.)

Zapraszamy do publikacji w numerze czasopisma, który poświęcony będzie przemocy mediów – przemocy w mediach w ujęciu kulturowym.

Proponujemy namysł nad następującymi zagadnieniami:
- przemoc symboliczna, przemoc wizualna, przemoc audiowizualna, przemoc audialna – analiza zjawisk na przykładzie wybranych zjawisk medialnych;
- przemoc przedstawiona – przemoc wyobrażona: strategie imaginatywne w przekazach (audio)wizualnych;
- mediatyzacja prywatności i intymności w kontekście przemocy symbolicznej, społeczeństwa spektaklu, kapitalizmu inwigilacji czy badań kulturowych nad ekshibicjonizmem/voyeuryzmem medialnym;
- nadreprezentacja przemocy we współczesnych mediach: aspekty socjo- i psychokulturowe oraz wpływ tego zjawiska na rozwój przemysłów kreatywnych 4.0;
- przemoc i pornografia śmierci w reklamach produktów medialnych;
- medialne spektakle przemocy: czyli o roli ofiar, sprawców, świadków i widzów przemocy w mediach – w stronę kulturowych teorii przyjemności i pożądania;
- formy przemocy medialnej w przestrzeniach publicznych – charakterystyka konkretnych mechanizmów i fenomenów (np. autorskie badania medioznawcze/kulturoznawcze z wykorzystaniem antropologii zmysłów, metodologii z zakresu sound studies);
- rola zachowań przemocowych w kreowaniu wizerunku medialnego osób publicznych (np. aktorów, celebrytów, polityków);
- kompetencje kulturowe, medialne i cyfrowe w kontekście profilaktyki przemocy mediów/ przemocy w mediach oraz w odniesieniu do zadań stosowanego kulturoznawstwa medialnego;
- strategie przedstawiania oraz inicjowania jawnej przemocy w mediach (przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc werbalna, dyskryminacja) w przekazach audiowizualnych oraz grach sieciowych;
- nekromarketing i estetyki szoku oraz ich rola w promocji produktów kulturowych;
- medialne strategie legitymizacji przemocy w mediach (reguły gatunków, formatów medialnych, konwencje komunikacyjne, estetyki „przemocowe”, etc.);
- strategie korupcji dyskursu medialnego w kontekście badań nad dezinformacją i manipulacją medialną oraz przemocą ikoniczną/audiowizualną;
- ukryte i jawne formy promowania przemocy w mediach na przykładzie filmów, gier sieciowych, seriali, mediów społecznościowych, kampanii politycznych, etc.;
- uprzedmiotowienie ludzkiego ciała w przekazach reklamowych oraz w sztuce nowych mediów – analiza zagadnienia na konkretnych przykładach;
- formy i strategie estetyzacji przemocy w produktach medialnych – cele, strategie, skutki (ujęcie historyczne, porównawcze, „archeologia” mediów, badania z zakresu estetyki, historii sztuki, antropologii kultury, antropologii widowisk);
- granice przedstawienia tematów granicznych w mediach (śmierci, umierania, cierpienia, (samo)okaleczania) w kontekście antropologii, etyki, historii, teorii i kulturowej psychologii mediów;
-  performatywność przekazów medialnych o tematyce przemocowej – skala/zakres wpływu oraz jego trwałość w odniesieniu do: zasobów pamięci kulturowej, zawartości kolektywnych imaginariów, współczesnych estetyk medialnych;
- patostreaming i mowa/język nienawiści w mediach społecznościowych: formy, „realizacje”, metody badania opisane w perspektywie kulturoznawczej.

Teksty prosimy przesyłać na adres: studiadecultura@gmail.com w terminie do 30.09.2024 r.