"Public lending right" jako narzędzie wspierania twórczości narodowej. Uwagi na tle nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie wynagrodzenia za użyczenie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne
PDF

Słowa kluczowe

dozwolony użytek publiczny
Public lending right
opłata za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne
public fair use
public lending rights
fees for lending copies of works by public libraries

Jak cytować

Bagieńska-Masiota, A. (2017). "Public lending right" jako narzędzie wspierania twórczości narodowej. Uwagi na tle nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie wynagrodzenia za użyczenie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(2), 60–70. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/3355

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w 2015 r. instytucji Public Lending Right ( PLR). Instytucja ta wywodząca się z kultury prawnej XIX-wiecznej zachodniej Europy polega na wynagradzaniu twórców z tytułu bezpłatnych użyczeń ich książek dokonywanych w bibliotekach. W artykule omówione zostały podstawowe uregulowania polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie PLR w następujących aspektach: instytucje objęte PLR; podmioty uprawnione do otrzymania wynagrodzenia, sposób obliczenia opłaty z tytułu użyczenia egzemplarzy i jej wysokość; płatnik; zarządzający funduszem.
PDF

Bibliografia

Barta Janusz, Ryszard Markiewicz. 2013. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Warszawa: Lex Wolters Kluwer : 113–114.
Zobacz w Google Scholar

Flisak Damian. 2015. Komentarz do art. 10 u prawo autorskie. W Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Marek Bukowski, Damian Flisak, Zbigniew Okoń, Paweł Podrecki, Janusz Raglewski, Sybilla Stanisławska-Kloc, Tomasz Targosz. Lex Wolters Kluwer. Dostęp z dnia 22 lutego 2016 r. www.wolterskluwer.pl
Zobacz w Google Scholar

Kurowska Anna. 2009. „Problem implementacji dyrektywy 2006/115/WE w zakresie public lending right”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 (60–75). Dostęp 22 lutego 2016. http://www.lex.pl/akt/-/akt/problem-implementacji-dyrektywy-2006115we-w-zakresie-public-lending-right
Zobacz w Google Scholar

Szczotka Jerzy. 2013. Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji. LEX Wolters Kluwer : 58−59.
Zobacz w Google Scholar

Ślęzak Piotr. 2003. „Emisja filmu przez stację telewizyjną «na zamówienie» widza”, Państwo i Prawo 9 : 99.
Zobacz w Google Scholar

Traple Elżbieta. 2010. Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim. Warszawa: Wolters Kluwer : 52.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (wersja ujednolicona). Dziennik Urzędowy UE z dnia 27 grudnia 2006 r. L376/28.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 listopada 2015 r., w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczania w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia. Dziennik Ustaw z 2015 poz. 1924.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dziennik Ustaw z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dziennik Ustaw z 1997 r. nr 85 poz. 539 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Dziennik Ustaw z 2009 r. nr 201 poz. 1540 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Źródła internetowe
Zobacz w Google Scholar

eIFL-IP Podręcznik prawa autorskiego dla bibliotekarzy. Przekład i przystosowanie do polskiego prawa Barbara Szczepańska. Dostęp 22 lutego 2016. http://www.eifl.net/sites/default/files/resources/201409/7_pol_plr.pdf
Zobacz w Google Scholar

Książki w codziennym życiu Polaków Raport z badania Polskiej Izby Książki „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”. 2015. Warszawa : 63. Dostęp 22 lutego 2016.
Zobacz w Google Scholar

http://www.pik.org.pl/upload/files/Ksiazki%20w%20codziennym%20zyciu%20Polakow%20-%20PIK%202015.pdf
Zobacz w Google Scholar

Materiały dodatkowe w sprawie Public Lending Right. IFLA Committee on Copyright and Other Legal Matters (CLM). Dostęp 22 lutego 2016. http://www.ifla.org/files/assets/clm/position_papers/publiclendingright-backgr-pl.pdf
Zobacz w Google Scholar

Narodowy Program Kultury „Promocja czytelnictwa i rozwój sektora książki” na lata 2004–2013. 2004. Warszawa : 60. Dostęp 22 lutego 2016. http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/NPK_Czytelnictwo.pdf
Zobacz w Google Scholar

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz grach hazardowych, Druk 3449. Dostęp 22 lutego 2016. www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3499
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.