Dozwolony użytek w zakresie eksploracji tekstów i danych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790
PDF

Słowa kluczowe

Text and Data Mining
fair use
DSM Directive dozwolony użytek
eksploracja tekstów i danych
Text and Data Mining
Dyrektywa DSM

Jak cytować

Bagieńska-Masiota, A. (2022). Dozwolony użytek w zakresie eksploracji tekstów i danych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(1), 118–128. https://doi.org/10.24917/20837275.14.1.8

Abstrakt

W artykule przeprowadzono analizę prawodawstwa europejskiego w zakresie eksploracji tekstów i danych na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 w sprawie praw autorskich i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (Dyrektywa DSM). Przedmiotowa Dyrektywa wprowadziła dwa obligatoryjne wyjątki od istniejących na gruncie prawa europejskiego praw wyłącznych, na potrzeby eksploracji tekstów i danych (art. 3 i 4). Ponadto artykuł odpowiada na pytanie, czy i w jakim stopniu przepisy polskiego prawa autorskiego wymagają zmian dostosowawczych do porządku europejskiego w przedmiotowym zakresie.

https://doi.org/10.24917/20837275.14.1.8
PDF

Bibliografia

Bagieńska-Masiota Aleksandra. 2021/2022. „Dozwolony użytek w celach edukacyjnych Uwagi de lege lata i de lege ferenda”. Edukacja Prawnicza. 27–35.
Zobacz w Google Scholar

Barta Janusz, Markiewicz Ryszard. 2017. Licencja z art. 23(1) pr. aut. W: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz (red.). Warszawa. https://sip.lex.pl/#/monograph/369423052/347872. (dostęp: 8.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

Białos Iga. 2019. „Trenowanie wybranych modeli sztucznej inteligencji a uprawnienia twórców”. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2. 18.
Zobacz w Google Scholar

Gienas Krzysztof. 2017. „Data mining jako problem prawa autorskiego”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej nr 1. 28.
Zobacz w Google Scholar

Grzybczyk Katarzyna. 2020. „Wezwania dla prawa własności intelektualnej w dobie cyfryzacji”. Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 3. 63 i 65.
Zobacz w Google Scholar

Hugenholtz Bernt. 2019. Nowa dyrektywa o prawie autorskim: eksploracja tekstu i danych (artykuły 3 i 4). http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/07/24/the-new-copyright-directive-text-and-data-mining-articles-3-and-4/. (dostęp: 10.11.2021).
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz Ryszard. 2021. Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mirończuk Marcin. 2010. „Przegląd i klasyfikacja zastosowań, metod oraz technik eksploracji danych”. Studia i Materiały Informatyki Stosowanej t. 2, nr 2. 36.
Zobacz w Google Scholar

Niewęgłowski Adrian. 2021. Komentarz do Artykułu 23. W: Prawo autorskie. Komentarz. Warszawa. https://sip.lex.pl/#/commentary/587871607/669047/nieweglowski-adrian-prawo-autorskie-komentarz?cm=URELATIONS. (dostęp: 8.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

Ślęzak Piotr. 2017. Komentarz do Artykułu 23(1). W: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Piotr Ślęzak (red.). Warszawa. 240.
Zobacz w Google Scholar

Traple Elżbieta. 2021. Text and data mining w świetle dyrektywy DSM. W: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii. Bogdan Fischer, Aleksander Pązik, Marek Świerczyński. Warszawa. https://bit.ly/3LQrPpK. (dostęp: 3.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.05.2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. DzU L 167 z 22.06.2001. 10–19.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2019/790 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17.04 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE. DzU L 130 z 17.05.2019. 92–125.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.03.1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych. DzU L 77 z 27.03.1996. 20–28.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o ochronie baz danych z 27.07.2001 r. DzU 2001, nr 128 poz. 1402 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r. DzU 1994, nr 24 poz. 83 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. DzU C 83, 30.03.2010. 1–47.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 4.12 1974 r. Yvonne van Duyn przeciwko Home Office. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: High Court of Justice, Chancery Division – Zjednoczone Królestwo. Sprawa 41–74, Identyfikator ECLI: ECLI:EU:C:1974:133. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A61974CJ0041. (dostęp: 23.11.2021).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 5.04.1979 r. Postępowanie karne przeciwko Tullio Ratti. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Pretura di Milano – Włochy. Sprawa 148/78. Identyfikator ECLI: ECLI:EU:C:1979:110. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:61978CJ0148&qid=1637667240643. (dostęp: 23.11.2021).
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.