Postprawda w dyskursie publicznym w kontekście logiki klasycznej i logiki rozmytej
PDF

Słowa kluczowe

postprawda
logika klasyczna
logika trójwartościowa
logika rozmyta
kontraktualizm
post-truth
classical logic
trivalent logic
fuzzy logic
counter-actuality

Jak cytować

Lakomy, M. (2019). Postprawda w dyskursie publicznym w kontekście logiki klasycznej i logiki rozmytej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(1), 5–14. https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.1

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.11.1.1

W pracy zaprezentowano dwa nurty dyskusji na temat postprawdy. Pierwszy konserwatywno-krytyczny, zasadzający się na konieczności odrzucenia tego pojęcia jako nienaukowego i szkodliwego. W tym kontekście uznano bowiem, iż termin ten jest sprzeczny z dorobkiem filozofii, logiki klasycznej i nauki społecznej Kościoła katolickiego. Drugi z kolei nurt-liberalno-kontraktualistyczny - poszukuje uzasadnienia dla zjawiska postprawdy w logice nieklasycznej, trójwartościowej i rozmytej.

Post-truth in public discourse in the context of classical logic and fuzzy logic
The work presents two trends of discussion on post-truth. The first is conservatively critical, based on the necessity of rejecting this concept as unscientific and harmful. In this context, it was recognized that this term contradicts the achievements of philosophy, classical logic and the social teaching of the Catholic Church. The second in the current - liberal - countercurrent - seeks to justify the phenomenon of post-truth in non-classical, trivalent and fuzzy logic.

 

https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.1
PDF

Bibliografia

Arystoteles. Metafizyka. Księga IX. http://classics.mit.edu/Aristotle/metaphysics.9.ix.html.
Zobacz w Google Scholar

Bigaj Tomasz. 1997. „Uwagi o logice trójwartościowej”. Filozofia Nauki nr 5(3). 113–121.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski Ludwik. 1990. „W sprawie intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łukasiewicza”. Studia Logiczne nr 37/38(1). 325–336.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski Tadeusz. 2018. Brzytwa Ockhama przeciwko postprawdzie. W Postprawda. Spojrzenie krytyczne. T. Grabowski, K. Oświecimski, M. Lakomy, A. Pohl (red.). Kraków. 25–40.
Zobacz w Google Scholar

Borowski Marian. 1922. „Przedmioty względne i bezwzględne”. Przegląd Filozoficzny nr 25(3). 316–352.
Zobacz w Google Scholar

Heinzmann Richard. 1999. Filozofia średniowieczna. Kęty.
Zobacz w Google Scholar

Jelonek Barbara Anna. 2014. Idea umowy społecznej. Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Komputer kwantowy. Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Komputer_kwantowy.
Zobacz w Google Scholar

Kuzniecow B.G. 1969. Otnositielnost. Moskwa.
Zobacz w Google Scholar

Legowicz Jan. 1986. Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Logika rozmyta (hasło). W Encyklopedia PWN. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/logika-rozmyta;3969301.html [dostęp: 12.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz Jan. 1997. „Logika i problem podstaw matematyki”. Fliozofia Nauki nr 5/3. 147–162.
Zobacz w Google Scholar

Skoczypiec Sebastian. 2009. Metody prognozowania. Podstawy logiki rozmytej (prezentacja do wykładu). http://m6.pk.edu.pl/materialy/mp/MP_06_logika_rozmyta.pdf [dostęp: 12.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

NASA Live. 2017. Official Stream of NASA TV. https://www.youtube.com/watch?v=wwMDvPCGeE0 [dostęp: 9.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Pabjan Tadeusz. 2006. Zasada względności ruchu w nauce przedkopernikańskiej. Tarnowskie Studia Teologiczne nr 15(2). 15–28.
Zobacz w Google Scholar

Pichola Ewa Agnieszka. 2018. Refleksja nad detronizacją prawdy i postprawdą w kontekście wybranych tekstów D. von Hildebranda. W Postprawda. Spojrzenie krytyczne. T. Grabowski, K. Oświecimski, M. Lakomy, A. Pohl (red.). Kraków. 313–326.
Zobacz w Google Scholar

Płoszczyniec Antoni. 2018. Zbędność i szkodliwość pojęcia postprawdy. W Postprawda. Spojrzenie krytyczne. T. Grabowski, K. Oświecimski, M. Lakomy, A. Pohl (red.). Kraków. 141–166.
Zobacz w Google Scholar

Pogonowski Jerzy. [b.d.]. Zagadki. Figle logiczne 2: Paradoksy. http://logic.amu.edu.pl/images/9/9b/Fig2log.pdf [dostęp: 9.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

Presupozycja (hasło). W Słownik Języka Polskiego. https://sjp.pl/presupozycja [dostęp: 9.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

Privitera Salvatore. 1994. Contrattualismo e neocontrattualismo. W Dizionario di Bioetica. S. Leone, S. Privitera (red.). Palermo.
Zobacz w Google Scholar

Roskal Zenon E. 2002. Astronomia matematyczna w nauce greckiej. Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Tesich Steve. 1992. A Government of Lies. „The Nation”. 13.06.1992. https://drive.google.com/file/d/0BynDrdYrCLNtdmt0SFZFeGMtZUFsT1NmTGVTQmc1dEpmUC1z/view [dostęp: 9.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

„The Flat Earth Society”. 2016. https://theflatearthsociety.org/home/ [dostęp: 9.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

Tomasz z Akwinu. 2000. Suma teologiczna w skrócie. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkowski Michał. 2018. Postprawda jako skutek kryzysu oświeceniowego rozumu. W Postprawda. Spojrzenie krytyczne. T. Grabowski, K. Oświecimski, M. Lakomy, A. Pohl (red.). Kraków. 253–278.
Zobacz w Google Scholar

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. 2003. t. 16. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Word of the Year. 2016. Oxford Dictionaries. https://en.oxforddictionaries.com/word-ofthe-year/word-of-the-year-2016 [dostęp: 9.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.