Dyskurs "fake newsa"
PDF

Słowa kluczowe

dyskurs fake newsa
fake news
źródła informacji
fake news discourse
news
sources of information

Jak cytować

Palczewski, M. (2019). Dyskurs "fake newsa". Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(1), 15–31. https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.2

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.11.1.2

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dyskursu fake newsa w konfrontacji z dyskursem newsa. Za wzorzec analizy dyskursu newsa przyjąłem teorię dyskursu Teuna van Dijka. Analiza studiów kilku przypadków fake newsa pozwoliła na wyciągnięcie wniosków dotyczących struktury fake newsa i odpowiedź na pytanie, jak jest w ogóle możliwy dyskurs fake newsa. Analiza pokazała, że warunki jego możliwości tkwią m.in. w podobieństwach strukturalnych, wspólnych wartościach informacyjnych, zmianach technologicznych w mediach i sposobach odczytywania wiadomości przez odbiorców. Zjawisko rozpowszechniania się fake newsów stwarza obecnie zagrożenie dla funkcjonowania sfery publicznej, dlatego konieczna jest edukacja medialna skoncentrowana przede wszystkim na umiejętności krytycznej analizy źródeł informacji.


Fake News as Discourse
The purpose of this article is to present the fake news discourse in confrontation with the news discourse. For the pattern of the discourse analysis of the news, I adopted T. van Dijk’s theory of discourse. Analysis of the study of several cases of fake news allowed to draw conclusions about the structure of fake news and the answer to the question of how the fake news discourse is at all possible. The analysis showed that the conditions of its possibilities are among others in structural similarities, common news values, technological chan in the media and how recipients read messages. The phenomenon of spreading fake news now creates threat for the functioning of the public sphere. For this reason, media education should focus primarily on the ability to critically analyze sources of information.

https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.2
PDF

Downloads

Download data is not yet available.