Badania nad memami internetowymi w świetle wiedzy o nowych mediach – wyzwania metodologiczne
PDF

Słowa kluczowe

memes
media genre
semiotic analysis
image forum memy
gatunek medialny
analiza semiotyczna
forum obrazkowe

Jak cytować

Kasprowicz, D., & Veltzé, K. (2020). Badania nad memami internetowymi w świetle wiedzy o nowych mediach – wyzwania metodologiczne. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 12(3), 4–12. https://doi.org/10.24917/20837275.12.3.1

Abstrakt

Memy interenetowe to zróżnicowane formy wizualne: od obrazka z błyskotliwym podpisem do różnorodnych grafik, ruchomych lub statycznych, często zawierających większe partie tekstu. Mem jako nośnik informacji jest formatem złożonym - wyczerpuje po części definicję gatunku dziennikarskiego. Analiza memów wymaga przemyślanej metodologii. W wypadku tego krótkiego, acz wieloaspektowego minigatunku niezbędne są mieszane metody badawcze. Warto przy tym pamiętać, że mem jako jednostka to nie tylko warstwa wizualna i słowna, ale również wachlarz narzędzi - możliwość oceny oraz skomentowania przez użytkowników.
https://doi.org/10.24917/20837275.12.3.1
PDF

Bibliografia

Bauer Zbigniew. 2012. Gatunki dziennikarskie. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Edward Chudziński, Zbigniew Bauer (red.). Kraków. 255-280.
Brylska Karolina, Gackowski Tomasz. 2017. Krytyka polityczna w memach internetowych - od dekonstrukcji po rekonfigurację. W: Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu. Karolina Brylska, Tomasz Gackowski, Mateusz Patera (red.). Kraków. 25-49.
Gumkowska Anna. 2015. „Mem - nowa forma komunikacyjno-gatunkowa w sieci”. Teksty Drugie nr 3/2015. 213-235.
Juza Marta. 2014. Wykorzystanie internetowych środków przekazu w procesie komunikowania politycznego. W: Media i polityka. Relacje i współzależności. Małgorzata Adamik-Szysiak (red.). Lublin. 231-248.
Kamińska Magdalena. 2017. Memosfera: wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa. Poznań.
Kasprowicz Dominika. 2013. Metody mieszane i ich zastosowanie w badaniach partii politycznych. W: Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce. Barbara Krauz-Mozer, Paweł Ścigaj (red.). Kraków. 479-499.
Kołowiecki Wiktor. 2012. Memy internetowe jako nowy język internetu. http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637. (dostęp: 4.01.2020).
Kozieł Andrzej. 2013. Publicystyka wizualna w prasie: karykatura, rysunek satyryczny, fotomontaż. W: Komunikacja wizualna w prasie i mediach elektronicznych. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (red.). Warszawa. 35-44.
Krzewniak Daria. 2015. Media w społeczeństwie informacyjnym. W: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym - teoria i praktyka. Hanna Batorowska (red.). Kraków. 146-159.
Marzęcki Radosław. 2011. Młody obywatel we współczesnej demokracji. Warszawa.
Nowak Jakub. 2013. Memy internetowe: teksty (cyfrowej) kultury językiem krytyki społecznej. W: Współczesne media: język mediów. Iwona Hofman, Dorota Kępa-Figura (red.). Lublin. 27-238.
Piskorz Krzysztof. 2015. „Internet nie śpi, internet reaguje. Memy internetowe jako forma komentarza do bieżących wydarzeń społecznych i politycznych”. Zeszyty Prasoznawcze nr 3. 240.
Polański Grzegorz. 2013. Heurystyki wydawania sądów społecznych w mediach.
W: Człowiek, media, edukacja. Janusz Morbitzer, Emilia Musiał (red.). Kraków. 326-332.
Shifman Limor. 2013. „Memes in a Digital World: Reconcilling with a Conceptual Trouble-maker”. Journal of Computer-Mediated Communication nr 3/2013. https://online-library.wiley.com doi/full/10.1111/jcc4.12013. (dostęp: 4.01.2020).
Shifman Limor. 2014. Memes in digital culture. Cambridge - London.

Downloads

Download data is not yet available.