Poetyka gorszenia? Sacrum w kontekście autonomizowania się sloganu reklamowego we współczesnej polskiej prozie, poezji i dramacie
PDF

Słowa kluczowe

slogan reklamowy
literatura współczesna
literackie strategie wobec sacrum
sacrum w literaturze współczesnej
advertising slogan
modern literature
literary strategy in the face of sacrum
sacrum in modern literature

Jak cytować

Bodzioch-Bryła, B. (2014). Poetyka gorszenia? Sacrum w kontekście autonomizowania się sloganu reklamowego we współczesnej polskiej prozie, poezji i dramacie. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 4, 81–94. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1545

Abstrakt

Poetics of scandalisation? Sacrum in the context of advertising slogan autonomisation in contemporary Polish prose, poetry and drama

The text depicts the process of penetration of an autonomised advertising slogan, merging with language elements characterising the sacrum sphere, into the language of literature. A variety of language based on a play on contradictions comes into being. The play is woven with opposing types of messages which are rooted in human everyday life. One of them refers to elements culled from the sacrum sphere (settling on the side of language matrices which are rooted in tradition most strongly) while the other ones are the diction of mass media and the language of advertising (a relatively new message but also widely brought to attention and easily identified). The phenomenon proves the attempts made by creators to make up a new strategy deciding about the power of artistic expression and also the will to show information pollution, within which a contemporary individual functions, through the language of literature. The cited works sketch an interesting feature of contemporary culture in which the semantics of the term sacrum has come full circle, starting to mean according to the former etymology and the meaning scope encompassing both what is sacred and what is labeled as impious (cursed, profanum). The observed phenomenon may be regarded as a form of deliberate scandalisation performed by means of offering the recipient a type of message and means of expression striking at a certain social taboo.

PDF

Bibliografia

Amejko L., Farrago, w: Antologia dramatu polskiego 1945–2005, t. 2, red. J. Kłossowicz, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Benedyktowicz W., Sacrum et profanum, w: Myśl o. Teilharda de Chardin w Polsce, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Bodzioch-Bryła B., Autonomizowanie się języka współczesnej reklamy. Żywot sloganu reklamowego w kulturze humanistycznej, „Problemy Komunikacji Społecznej” 2010, nr 1 (2).
Zobacz w Google Scholar

Bodzioch-Bryła B., Ku ciału post ludzkiemu… Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów w nowej rzeczywistości, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bralczyk J., O językowych zwyczajach polskiej reklamy, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Caillois R., Człowiek i sacrum, przeł. A. Tatarkiewicz, E. Burska, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Caillois R., Żywioł i ład, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Czerni K., „Antysacrum” – czyli o konflikcie współczesnej sztuki z religią, w: Sacrum i sztuka, red. N. Cieślińska, Kraków 1989.
Zobacz w Google Scholar

Eliade M., Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Leeuw G. van der, Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Lekszycki P., Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Lekszycki P., Ten i tamten, Bydgoszcz 2000.
Zobacz w Google Scholar

Lekszycki P., Wiersze przygodowe i dokumentalne, Białystok 2001.
Zobacz w Google Scholar

Masłowska D., Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Mircea E. , Sacrum – mit – historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Nossol A., bp, Teologiczny wymiar sacrum i profanum, w: Człowiek – dzieło – sacrum, red. S. Gajda, H. J. Sobeczko, Opole 1998.
Zobacz w Google Scholar

Sawicki S., Sacrum w literaturze, w: tegoż, Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Shuty S., Zwał, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Sławiński B., Królowa Tiramisu, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Słownik współczesnego języka polskiego, red. nauk. B. Dunaj, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Stasiuk A., Władek, [w:] tegoż, Opowieści galicyjskie, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Stróżewski W., O możliwości sacrum w sztuce, w: Sacrum i sztuka, red. N. Cieślińska, Kraków 1989.
Zobacz w Google Scholar

Walczak M., Rzeka, w: Antologia dramatu polskiego 1945–2005, t. 2, red. J. Kłossowicz, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Zarębianka Z., Tropy sacrum w literaturze XX wieku, Bydgoszcz 2001.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.