Sztuka „gorszenia”, czyli o zgorszeniu jako doświadczeniu dzieła. Konteksty i uwarunkowania
PDF

Słowa kluczowe

sztuka
zgorszenie
skandal
konteksty
interpretacja
art
scandal
contexts
interpretation

Jak cytować

Solik, R. (2014). Sztuka „gorszenia”, czyli o zgorszeniu jako doświadczeniu dzieła. Konteksty i uwarunkowania. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 4, 25–36. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1537

Abstrakt

The art of “outrage”, or an outrage as the experience of art. Contexts and determinants

The experience a work of art may rise different reactions, especially in the sphere of postmodern artistic practice. The art not only delights, but often provokes, offends and causes scandals. That aspect of the process of experience the art is a fundamental problem of the article’s discussion. These contemplations are not delimited to works of the modern art, however it also applies to the traditional art, after all it is easy to notice that the scandal is not only associated with what is contemporary. The analysis of the problem also shows the variation of these issues and emphasizes that the experience of offence is the result of the interplay of many factors, including the practice of interpretation and contextual determinants. In other words, not only the content and form of artistic communication, but also the contextual background co-decide about work’s cultural identity and its possible realisations and, what is more, co-define the way of art’s existence for the recipient. As a result, the experience of scandal seems not to be only a feature of a product or project, but it emerges as an interpretive concretization of its presence in the area of cultural reality.

PDF

Bibliografia

Argan G.C., Człowiek, sztuka, historia, w: Sztuka w dziejach człowieka, red. M. Hollingsworth, przeł. S. Rościcki, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Baudrillard J., Spisek sztuki. Iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o Spisku sztuki, przeł. S. Królak, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bochnak A., Historia sztuki nowożytnej, Warszawa–Kraków 1983.
Zobacz w Google Scholar

Bóbr M., Mistrzowie grafiki europejskiej. Od XV do XVIII wieku, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Bratkowski P., Prawie jak kultura, „Newsweek” 2011, nr 36.
Zobacz w Google Scholar

Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. 1, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Brown C., Wypatrywanie Kleopatry, „National Geographic Polska” 2011, nr 8 (143).
Zobacz w Google Scholar

Crepon P., Religie a wojna, przeł. E. Burska, Gdańsk 1994.
Zobacz w Google Scholar

Fish S., Zwykłe okoliczności, język dosłowny, bezpośrednie akty mowy, to, co normalne, potoczne, oczywiste, zrozumiałe samo przez się i inne szczególne przypadki, przeł. M. Smoczyński, w: tegoż, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, przeł. K. Arbiszewski i in., red. A. Szahaj, Kraków 2008, s. 29–58.
Zobacz w Google Scholar

Gombrich E.H., O sztuce, przeł. M. Dolińska i in., Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Gombrowicz W., Dziennik 1953–1956, Kraków 1989.
Zobacz w Google Scholar

Jameson F., Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, przeł. P. Czapliński, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 190–213.
Zobacz w Google Scholar

Jenks Ch., Kultura, przeł. W.J. Burszta, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Juszczak W., Ekfraza imaginacyjna: eidolon Heleny, cz. I, http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/aurea_catena _gnosis/juszczak _eidolon_heleny01.htm. [23.09.2011].
Zobacz w Google Scholar

Kastory B., Dlaczego czas nie biegnie wstecz, „Newsweek” 2011, nr 36.
Zobacz w Google Scholar

Kępińska A., Sztuka w kulturze płynności, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk I., Grzech pierworodny Alicji Żebrowskiej – pomiędzy sztuką a pornografią. http://free.art.pl/artmix/ archiw_2/0901ko2.html. [28.09.2011].
Zobacz w Google Scholar

Kuczyńska A., Sztuka jako filozofia w kulturze renesansu włoskiego, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Lübbe H., Muzealizacja. O powiązaniu naszej teraźniejszości z przeszłością, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, w: Estetyka w świecie, wybór tekstów, t. 3, red. M. Gołaszewska, Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Margolis J., Przedmowa do wydania amerykańskiego, [w:] Czym, w gruncie rzeczy, jest dzieło sztuki? Wykłady z filozofii sztuki, przeł. W. Chojna, K. Guczalski, M. Jakubczak, K. Wilkoszewska, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Mattmüller N., Anatomiczne dzieła sztuki, „Arteon” 2001, nr 6 (14).
Zobacz w Google Scholar

Panofsky E., Neoplatoński ruch we Florencji i w północnych Włoszech, przeł. K. Kamińska, w: tegoż, Studia z historii sztuki, wybrał, oprac. i posłowiem opatrzył J. Białostocki, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Pasierb J., Sztuka czasów potrydenckich, w: Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, red. B. Otwinowska, J. Pelc, Wrocław 1984.
Zobacz w Google Scholar

Porębski M., Dzieje sztuki w zarysie, t. 3: Wiek XIX i XX, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988.
Zobacz w Google Scholar

Szabała H., Skandal w kulturze, w: Wobec kryzysu kultury. Z filozoficznych rozważań nad kulturą współczesną, red. L. Grudziński, Gdańsk 1993.
Zobacz w Google Scholar

Środa M., W sprawie szatana…, „Wprost” 2011, nr 37 (1492).
Zobacz w Google Scholar

Uspienski L., Teologia ikony, przeł. M. Żurowska, Poznań 1993.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.