Czy podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego mają marginesy?
PDF

Słowa kluczowe

podręcznik do języka polskiego jako obcego
podejście komunikacyjne
językowy obraz świata
„marginesy”
Polish as a foreign language textbook
communicative approach
language picture of the world
“margins”

Jak cytować

Paździo, J. (2014). Czy podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego mają marginesy?. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 4, 158–170. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1552

Abstrakt

Do the Polish as a foreign language textbooks have the margins?

The titled „margins” of the Polish as a foreign language textbooks can be the subjects which are less attractive, “worse” or sensitive (for example a poverty, a corruption, taboo), and also which concern the opposition own-foreign showing the second part of this opposition as a “worse”. These last margins should be avoided in the communicative textbooks, as they are based on the idea of an egalitarianism and individualism. However, the examples from the latest Polish as a foreign language textbooks which are presented in this paper prove it is not always successful. It is surely caused by the bias of the Polish nation which considers everything that is different or foreign to be simply the “worse”. It can also be said that the characteristic features of the Polish language are a christianism and xenophobia.

PDF

Bibliografia

Arcimowicz K., Współcześni mężczyźni. Przegląd problematyki badań, w: Od kobiety do mężczyzny i powrotem. Rozważania o płci kulturowej, red. J. Brach-Czaina, Białystok 1997.
Zobacz w Google Scholar

Burzyńska A.B., Dobesz U., Inwentarz tematyczny i funkcjonalno-pojęciowy do nauczania języka polskiego jako obcego w aspekcie kulturowym, w: Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, red. Wł. T. Miodunka, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A., Pasieka M., Czasem trzeba owijać w bawełnę. Eufemizmy w materiałach dydaktycznych dla cudzoziemców, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 16: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego, red. M. Witkowska-Gutkowska, B. Grochala, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A., Pasieka M., O czym ma milczeć cudzoziemiec. Tematy i słownictwo nieobecne w podręcznikach języka polskiego jako obcego, w: Język a Kultura, t. 21: Tabu w języku i w kulturze, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Garncarek P., Określenie przestrzeni kulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. Wł. T. Miodunka i A. Seretny, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gębal P., Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gębal P., Program nauczania cudzoziemców realiów polskich, w: Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, red. Wł. T. Miodunka, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ideologie w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-Szmaj, Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kajak P., Nauczanie kultury polskiej w epoce globalnej cyrkulacji treści kulturowych, w: Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z Konferencji Naukowej, red. P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z Konferencji Naukowej, red. P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J., Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kola A. M., O niepełnosprawności w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 17: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego 2, red. G. Zarzycka, G. Rudziński, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, red. Wł. T. Miodunka, Kraków 2004
Zobacz w Google Scholar

Od kobiety do mężczyzny i powrotem. Rozważania o płci kulturowej, red. J. Brach-Czaina, Białystok 1997.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A., Czy „zaklęty krąg języka” można przekroczyć?, w: Relatywizm w języku i kulturze, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Paździo J., „Aby język giętki powiedział nie wszystko, co pomyśli głowa”. Językowy obraz tabu w podręczniku dla obcokrajowców „Hurra!!! Po polsku 3”, w: Granice i pogranicza w humanistyce, red. M. Roszczynialska, B. Serwatka, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Paździo J., Gramatyka i obrazowanie tabu w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego (na przykładzie „Na łamach prasy” Bogusława Kubiaka) – w druku.
Zobacz w Google Scholar

Piekot T., Zarzeczny G., Między zdrowym rozsądkiem a polityczną poprawnością. Podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego oczami cudzoziemców, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 17: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego 2, red. G. Zarzycka, G. Rudziński, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Pirie D., Czy możliwy (i potrzebny) jest nowy syntetyczny podręcznik do nauki współczesnego języka polskiego – nie tylko obcokrajowców?, w: Język polski w kraju i za granicą, red. B. Janowska, J. Porayski-Pomsta, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Sarnowski M., Ideologizacja polskich podręczników do nauki języka rosyjskiego – próba rekonesansu, w: Ideologie w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-Szmaj, Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Scollon R., Scollon S.W., Intercultural Communication. A Discourse Approach, Oxford 1995.
Zobacz w Google Scholar

Telus M., Konstrukcja narodowego „my”, czyli dlaczego kochamy ojczyznę, w: Język a Kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, P. Anusiewicz, Wrocław 2000.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R., Językowy obraz świata w metaforach potocznych, w: Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999.
Zobacz w Google Scholar

W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. Wł. T. Miodunka i A. Seretny, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Wojnar I., Teoria wychowania estetycznego – zarys problematyki, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Zarzeczny G., Piekot T., Inny punkt widzenia – treści kulturowe w podręcznikach oczami cudzoziemców, w: Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z Konferencji Naukowej, red. P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Zarzycka G., Etnocentryzm, polonocentryzm, wielokulturowość, wielogłosowość… – opis orientacji obecnych w nauczaniu języków obcych, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, red. J. Mazur, Lublin 2000.
Zobacz w Google Scholar

Podręczniki do NJPJO wymienione w tekście Burkat A., Jasińska A., Hurra!!! Po polsku 2. Podręcznik studenta, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Burkat A., Jasińska A., Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra!!! Po polsku 3. Podręcznik studenta, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak B., Na łamach prasy. Cz. I. Podręcznik do nauki języka polskiego. Rozumienie tekstu czytanego dla cudzoziemców, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak B., Na łamach prasy. Cz. II. Podręcznik do nauki języka polskiego. Rozumienie tekstu czytanego dla cudzoziemców, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik studenta, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Seretny A., Kto czyta – nie błądzi. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Seretny A., Per aspera ad astra. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.