Zapożyczenia z języków romańskich – gorsze zapożyczenia? Rola galicyzmów i italianizmów w nauczaniu języka polskiego jako obcego
PDF

Słowa kluczowe

język polski jako obcy
zapożyczenia z języków romańskich
nauczanie słownictwa
rozumienie tekstu
transfer pozytywny i negatywny
autonomia w uczeniu się języków obcych
polish as a foreign language
borrowings from Roman languages
teaching vocabulary

Jak cytować

Jasińska, A. (2014). Zapożyczenia z języków romańskich – gorsze zapożyczenia? Rola galicyzmów i italianizmów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 4, 171–179. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1553

Abstrakt

Borrowings from Roman languages - worse borrowings?
The role of galicizms and italianizms in teaching polish as a foreign language

This article is an attempt to draw readers’ attention on the role of borrowings from Roman languages in teaching Polish as a foreign language. Those borrowings are a large, but still underestimated group in lexical supply of Polish. Author has shown the results of her research concerning ability to recognize Roman borrowings among people learning Polish as a foreign language at basic level and her conclusions made from the research.

PDF

Bibliografia

A1 – elementarny poziom zaawansowania w języku polskim jako obcym, oprac. W. Martyniuk, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Achtelik A., Serafin B., Miło mi panią poznać, Katowice 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bajerowa I., Zarys historii języka polskiego 1939–2000, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Borejszo M., Zapożyczenia włoskie we współczesnej polszczyźnie, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Cienkowski W., Wpływy i zapożyczenia obce w powojennej polszczyźnie pisanej, w: Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Cyran W., Mechanizm zapożyczania wyrazów w języku polskim, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowe 1974, nr 20.
Zobacz w Google Scholar

Dakowska M., Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Damborskỳ J., Wyrazy obce w języku polskim, „Poradnik Językowy” 1974, z. 7.
Zobacz w Google Scholar

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Haastrup K., Lexical Inferencing Procedures or Talking About Words, Tübingen 1991.
Zobacz w Google Scholar

Intercomprehension in Language Teacher Education, http://www.kleven.org/ilte/report/report_part5.html#5_2, [dostęp 1.05.2011].
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Komorowska H., Metody badań empirycznych w glottodydaktyce, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Komorowska H., Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowska H., Zapożyczenia semantyczne we współczesnej polszczyźnie, w: tejże, Polszczyzna ludzi myślących, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Kurs Edynburski Językoznawstwa Stosowanego, red. J.B.P. Allen, S. Pit Corder, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Maćkiewicz J., Co to są tzw. internacjonalizmy, „Język Polski” 1984, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik studenta, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Mehrsprachigkeitskonzept – Tertiärsprachenlernen – Deutsch nach Englisch, Hrsg. B. Hufeisen, G. Neuner, Strasbourg 2003.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W., Cześć, jak się masz. Spotkamy się w Polsce, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Porayski-Pomsta J., Słownictwo pochodzenia obcego w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubisza, „Poradnik Językowy” 2006, nr 4, s. 62.
Zobacz w Google Scholar

Porayski-Pomsta J., Zapożyczenia leksykalne z języka francuskiego we współczesnej polszczyźnie. Charakterystyka strukturalno-semantyczna, „Poradnik Językowy” 2007, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Psycholingwistyka, red. J.B. Gleason, N.B. Ratner, Gdańsk 2005.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka H., Losy wyrazów obcych w języku polskim, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Seretny A., Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, red. W. Kopaliński, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, red. W. Kopaliński, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B., Galicyzmy w polszczyźnie na tle historii związków polsko-francuskich, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, ŁTN, t. XXXII, 1986.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B., Wpływ języka francuskiego na system gramatyczny polszczyzny, „Studia Polonistyczne”, III, 1976.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B., Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Waszakowa K., Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Witaszek–Samborska M., Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie, Poznań 1993.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzka A., Jak uczyć języka polskiego jako kolejnego języka obcego, w druku.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H., Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.