Słowo od Redaktor Naczelnej
PDF

Słowa kluczowe

wstęp introduction

Jak cytować

Ogonowska, A. (2023). Słowo od Redaktor Naczelnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(4), 3–3. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/10911

Abstrakt

Muzyka heavymetalowa, podobnie jak rynek jej produkcji, zmienia się współcześnie niezwykle dynamicznie. Sytuacja ta motywuje badaczy do podejmowania teoretycznych i empirycznych studiów poświęconych tym fenomenom z perspektywy dyscyplin takich jak muzykologia, medioznawstwo, komunikologia, estetyka, teoria literatury czy językoznawstwo. Studia te prowadzone są coraz częściej w duchu interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym także przez medioznawców, antropologów i kulturoznawców medialnych. Przy badaniach coraz powszechniej wykorzystuje się terminologię i metodologię z zakresu komparatystyki medialnej, cyberkultury, trans- i posthumanizmu, mediolingwistyki czy estetyki pragmatycznej. Badacze odnoszą analizowane zjawiska do problematyki mediów i mediamorfozy, komunikacji artystycznej wykorzystującej media analogowe i cyfrowe, specyficznych strategii marketingowych obecnych w promocji muzyki, a także do powiązanych z nimi ideologii, gatunków czy konwencji estetycznych. Co warte podkreślenia, koncentrują się nie tylko na badaniu samej sceny muzycznej, ale w coraz większym stopniu także na analizowaniu jej odbiorców, grup fanowskich, komentatorów i krytyków. Pole analiz w tych powiązanych i zależnych od siebie kontekstach – produkcji, dystrybucji, promocji i konsumpcji muzyki – równie intensywnie obejmuje przestrzenie offline, jak i online,
w tym media mobilne i społecznościowe oraz platformy streamingowe. Do rąk Czytelniczek i Czytelników oddajemy kolejny tom monograficzny, który wpisuje się w nurt badań z zakresu metal music studies. Tym razem jest on poświęcony językom, gatunkom i przestrzeniom artystycznym w kulturze muzyki metalowej. Tak zarysowane pole badawcze dało Autorkom i Autorom możliwość przyjrzenia się twórczości wybranych zespołów metalowych z różnych perspektyw, np. pod kątem stosowanych środków retorycznych czy metafor, terminów takich jak hybrydyzacja, polistylizm czy intermedialność, jak również przez pryzmat psychologii wpływu. Autorki i Autorzy tekstów zamieszczonych w tym numerze wykorzystywali różne strategie badawcze. Od takich, które sytuują się blisko analiz tekstualnych, poprzez studia przypadku dotyczące specyficznych form interakcji między muzyką a jej odbiorcami w różnych kontekstach społecznych, aż po strategie ściśle skoncentrowane na problematyce odbioru twórczości muzyków oraz konkretnych przekazów heavymetalowych. Mamy nadzieje, że artykuły zgromadzone w tej publikacji będą stanowić źródło inspiracji dla dalszych badań nad współczesną kulturą muzyczną i nad samym fenomenem muzyki metalowej, oraz że otworzą pole do pogłębionych studiów dotyczących złożonych związków muzyki, mediów, komunikacji artystycznej i współczesnej kultury. 

PDF

Bibliografia

--
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.