"Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej czytana współcześnie – w stronę konsensualnej interpretacji tekstu literackiego
PDF

Słowa kluczowe

Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej
konsensus
postkolonializm
consensus
postcolonial studies

Jak cytować

Stoch, M. (2018). "Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej czytana współcześnie – w stronę konsensualnej interpretacji tekstu literackiego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(2), 18–31. https://doi.org/10.24917/20837275.10.2.2

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.10.2.2

Artykuł stanowi próbę ponownego odczytania powieści Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka, z zastosowaniem perspektywy postokolonialnej i konsensusu jako formy moderowanego procesu grupowego, nastawionego na osiągnięcie porozumienia. Praca opiera się na założeniu, że jeśli dyskusja o tekstach literackich - również tych historycznych - ma mieć sens, musimy dostrzec w niej szansę na realną zmianę rzeczywistości. Interpretacje postkolonialne ukazują tożsamość kolonizowanych jako proces ciągłego pozycjonowania, łączący się z procesami nawracania traumy, internalizacji uprzedzeń i powielania schematu przemocy. Z kolei metoda konsensusu przenosi punkt ciężkości z tekstu na interpretującą wspólnotę, która może realnie wpływać na otaczającą rzeczywistość.

"Cudzoziemka" Maria Kuncewiczowa is currently reading - towards a consensual interpretation of the literary text

I present a new reading of the Maria Kuncewicz novel, entitled The Foreigner, with using postcolonial perspective and consensus as a form of moderated group process aimed at reaching agreement. The work is based on the premise that if the discussion of literary texts is to make sense, we must see in it a chance for a real change of reality. Postcolonial interpretations show the colonized identity as a process of continuous positioning, linked to the processes of trauma conversion, the internalization of prejudice, and the amplification of the pattern of violence. On the other hand, the consensus method shifts the focus from text to interpreting community which can really influence on the surrounding reality.

https://doi.org/10.24917/20837275.10.2.2
PDF

Bibliografia

Aleksandrowicz A. 1997. Maria Kuncewiczowa. W O twórczości Marii Kuncewiczowej. L. Ludorowski (red.). Lublin. 16–18.
Zobacz w Google Scholar

Banot A.E. 2013. „Świadectwo umierania. O projekcie autobiograficznym Marii Kuncewiczowej”. Świat i Słowo nr 1. 145–155.
Zobacz w Google Scholar

Bhabha H.K. 1994. The Location of Culture. Londyn.
Zobacz w Google Scholar

Bratkowska K. 2001. Kłamstwo muzyczne w Cudzoziemce Marii Kuncewiczowej. W Ciało, płeć, literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin. M. Hornung, M. Jędrzejczak, T. Korsak (red.). Warszawa. 347–364.
Zobacz w Google Scholar

Fanon F. 1985. Wyklęty lud ziemi. H. Tygielska (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hall S. 2008. „Tożsamość kulturowa a diaspora”. K. Majer (przeł.). Literatura na Świecie nr 1–2. 163–183.
Zobacz w Google Scholar

Hawryszków K., Michałkiewicz K. 2011. „Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej: literacko-muzyczny dialog z przeszłością”. Konteksty Kultury nr 7. 70–76.
Zobacz w Google Scholar

Hejmej A. 2003. „Partytura literacka. Przedmiot badań komparatystyki interdyscyplinarnej”. Teksty Drugie nr 4. 34–46.
Zobacz w Google Scholar

Markowski M.P. 2007. Postkolonializm. W A. Burzyńska, M.P. Markowski. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków. 549–563.
Zobacz w Google Scholar

MEN. 2017. Język polski liceum ogólnokształcące i technikum. Projekt. https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/liceum-ogolnoksztalcace-i-technikum.pdf (dostęp: 30.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Kłak Cz. 1977. [bez tytułu]. W O twórczości Marii Kuncewiczowej. L. Ludorowski (red.). Lublin. 18–20.
Zobacz w Google Scholar

Kuncewiczowa M. 1984. Cudzoziemka. Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Lipowska-Teutsch A., Grzymała-Moszczyńska H. (red.). 2008. Kobiety wędrowne. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lipowska-Teutsch A., Grzymała-Moszczyńska H., Ryłko E. (red.). 2008. Pamięć wędrówki. Wędrówka pamięci. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ludorowski L. (red.). 1997. O twórczości Marii Kuncewiczowej. Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Said E. 2015. Orientalizm. M. Wyrwas-Wiśniewska (przeł.). Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Schulz B. 1989. Aneksja podświadomości. Uwagi o Cudzoziemce Kuncewiczowej. W Opowiadania, wybór esejów i listów. J. Jarzębski (oprac.). Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Sokalska M. 2014. „Ich Grolle Nicht w Cudzoziemce Marii Kuncewiczowej. O pieśni z perspektywy interdyscyplinarnej”. Studia Europaea Gnesnensia nr 9. 23–42.
Zobacz w Google Scholar

Spivak G. 2011. „Czy podporządkowani mogą przemówić?” E. Majewska (przeł.). Krytyka Polityczna nr 24–25. 193–239.
Zobacz w Google Scholar

Spivak G. 2007. Krytyka postkolonialnego rozumu. W stronę zanikającej współczesności. J. Margański (przeł.). W Teorie literatury XX wieku. Antologia. A. Burzyńska, M.P. Markowski (oprac.). Kraków. 650–673.
Zobacz w Google Scholar

Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku. (2016). http://www.bn.org.pl/download/document/1493378303.pdf (dostęp: 30.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Stoch M. 2017. Na drodze do upełnomocnienia. Konsensus w humanistyce. Wprowadzenie do metody. W Edukacja polonistyczna. Metamorfozy kontekstów i metod. M. Karwatowska,L. Tymiakin (red.). Lublin. 167–184.
Zobacz w Google Scholar

Trzynadlowski J. 1997. [bez tytułu]. W O twórczości Marii Kuncewiczowej. L. Ludorowski (red.). Lublin. 12–16.
Zobacz w Google Scholar

Turkiewicz H. 1997. „Cudzoziemka” nie tylko jako powieść psychologiczna. W O twórczości Marii Kuncewiczowej. L. Ludorowski (red.). Lublin. 33–46.
Zobacz w Google Scholar

Uchodźcy.info. http://uchodzcy.info/infos/mity-i-fakty/ (dostęp: 30.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Zarębianka Z. 2008. Czytanie sacrum. Kraków–Rzym.
Zobacz w Google Scholar

Zinn H. 2016. Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. A. Wojtasik (przeł.). Warszawa [e-book; format MOBI].
Zobacz w Google Scholar

Żak. S. 1970. „O kompozycji Cudzoziemki Marii Kuncewiczowej”. Ruch Literacki nr 1. 45–55.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.