Rekonstrukcja portretu psychologicznego Zofii Nałkowskiej (na podstawie jej "Dziennika 1918–1929")
PDF

Słowa kluczowe

Zofia Nałkowska
portret psychologiczny
narracje (auto) biograficzne
psychological portrait
(auto)biographical narratives

Jak cytować

Ogonowska, A. (2018). Rekonstrukcja portretu psychologicznego Zofii Nałkowskiej (na podstawie jej "Dziennika 1918–1929"). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(2), 116–132. https://doi.org/10.24917/20837275.10.2.9

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.10.2.9

Celem artykułu jest rekonstrukcja portretu psychologicznego pisarki w oparciu o treść wybranego dziennika. Pisanie siebie i pisanie sobą zostaje wykorzystane do analizy tekstu literackiego o charakterze (auto)biograficznym. Analiza ta została uzupełniona o konteksty psychologiczne (analiza archiwalna, psychologia rozwoju człowieka dorosłego, kryzys wieku średniego).


Reconstruction of the psychological portrait of Zofia Nałkowska (based on her Dziennik 1918-1929)

The aim of the article is to reconstruct the psychological portrait of the writer based on the content of the selected work. Writing yourself and writing yourself are used to analyze a (biographical) autobiographical text. This analysis was supplemented with psychological contexts (archival analysis, adult development psychology, midlife crisis).

https://doi.org/10.24917/20837275.10.2.9
PDF

Bibliografia

Baltes P.B., Gluck J., Kunzmann U. 2004. Mądrość. Jej struktura i funkcja w kierowaniu pomyślnym rozwojem w okresie całego życia. W Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i innych cnotach człowieka. J. Czapiński (red.). Warszawa. 117–146.
Zobacz w Google Scholar

Bartosz B. 2000. Metody jakościowe – rodzaje, dylematy i perspektywy. W Metody jakościowe w psychologii współczesnej. M. Straś-Romanowska (red.). Wrocław. 39–52.
Zobacz w Google Scholar

Bee H. 2004. Psychologia rozwoju człowieka. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Buhler Ch. 1999. Bieg życia ludzkiego. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Całek A. 2005. O stawaniu się twórcą – od ekspresji osobowości do dzieła. W Psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka dorosłego. A. Gałdowa (red.). Kraków. 229–250.
Zobacz w Google Scholar

Dryl E., Cierpka A. (red.). 2011. Psychologia narracyjna: tożsamość, dialogowość, pogranicza. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Erikson E. 2002. Dopełniony cykl życia. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Faron B. (red.). 2006. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Tom 37. Studia Historicolitteraria VI.
Zobacz w Google Scholar

Frankl V. 2009. Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gałdowa A. 2005. Rozwój i kryteria dojrzałości osobowej. W Psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka dorosłego. A. Gałdowa (red.). Kraków. 41–56.
Zobacz w Google Scholar

Gromski W. 1983. Wiek życia oraz głębokość retrospektywy i perspektywy czasowej a spostrzeganie siebie i spostrzeganie innych ludzi. W Osobowość – orientacja temporalna – ustosunkowanie do zmian. W. Łukaszewski (red.). Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Hermans H.J.M. 2008. Polifonia umysłu: wielogłosowe i dialogowe Ja. W Jekyll i Hyde. Wielorakie Ja we współczesnym świecie. I. Rowan, M. Cooper (red.). Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Horney K. 1999. Neurotyczna osobowość naszych czasów. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Horney K. 2000. Autoanaliza. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Horney K. 2003. Psychologia kobiety. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kirchner H. 2011. Nałkowska albo życie pisane. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kirchner H. 1980. Wstęp. W Z. Nałkowska. Dzienniki 1918–1929. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kozakiewicz S. 2006. Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nałkowska Z. 1980. Dzienniki 1918–1929. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. 2006. „Blog w autobiograficznym trójkącie fikcji”. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis nr 37. 204–216.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. 2010c, Czterdziestolatek i 39 i pół. O dwóch bohaterach swoich czasów, ich zmaganiach z życiem i z przeznaczeniem. W Zanurzeni w historii, zanurzeni w kulturze. Kultowe seriale PRL-u. M. Karwala, B. Serwatka (red.). Kraków. 112–123.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. 2014a. Megaopowieść i mikronarracje. Historia śmierci małej Madzi. W Narracyjność języka i kultury. D. Filar, D. Piekarczyk (red.). Lublin. 155–166.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. 2016. Narracja autobiograficzna jako przedmiot badań psychologicznych (w stronę nowych mediów). W Człowiek i medium. Terapia – rozwój – (auto)narracja. A. Ogonowska (red.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. 2010a. „Narracje turystyczne: dwie filozofie reprezentacji”. Kultura Współczesna nr 3(65). 135–150.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. 2007a. „Osobowość i tożsamość człowieka ponowoczesnego w świecie nowych technologii”. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. 261–280.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. 2014b. Słowo i obraz: próba rekonstrukcji portretu psychologicznego poety. Casus Jerzego Harasymowicza. W Jerzy Harasymowicz. Poeta Krakowa, Bieszczadów i Sądecczyzny. B. Faron (red.). Kraków. 67–84.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. 2013. Teoria dialogowego „Ja” w badaniu listów Władysława Orkana. W Sądecczyzna w historiografii, literaturze i mediach. B. Faron (red.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. 2010b. Tożsamość translacyjna, pamięć kulturowa i nowe media. O rozumieniu siebie i rzeczywistości społecznej poprzez współczesne narracje filmowe i telewizyjne. W Kultura popularna. Konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe. A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik (red.). Kraków. 77–90.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. 2007b. Zapis z podróży jako forma autobiografii. Wstęp. W B. Faron, …z podróży. Kraków. 5–12.
Zobacz w Google Scholar

Oleś P. 2011. Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość – zmiana – integracja. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Paluchowski W. 2000. Metodologiczne problemy analizy treści. W Metody jakościowe w psychologii współczesnej. M. Straś-Romanowska (red.). Wrocław. 53–64.
Zobacz w Google Scholar

Pervin A. 2002. Psychologia osobowości. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Straś-Romanowska M. (red.). 1995. Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Straś-Romanowska M. (red.). 2000. Metody jakościowe w psychologii współczesnej. Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Straś-Romanowska M., Bartosz B., Żurko M. (red.). 2011. Badania narracyjne w psychologii. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Straś-Romanowska M., Bartosz B., Żurko M. (red.). 2010. Psychologia małych i wielkich narracji. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann W. 2010. Psychologia osobowości. Psychologia kluczowe koncepcje. J. Radzicki (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zuffi S. (red.). 2001. Historia portretu. Przez sztukę do wieczności. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.