Prywatne strony internetowe polonistów w posttradycyjnej edukacji
PDF

Słowa kluczowe

private educational sites
post-traditional education
Key Competencies
new communication tools
national curriculum
teacher’s own curriculum
abandoned sites
templates of websites
on-line courses
colonization of contemporary didactic tools

Jak cytować

Ślósarz, A. (2014). Prywatne strony internetowe polonistów w posttradycyjnej edukacji. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 1, 44–56. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1586

Abstrakt

Private educational websites of teachers of the Polish language in post-traditional education

In the article, the author stresses the necessity to abandon the traditional ways of teaching the Polish language and instead to develop the Key Competencies by utilizing private educational websites. During the crisis of traditional Polish philology, Polish language teachers and tutors discover new challenges as a result of alteration of the communication tools. Private educational sites represent the hi-tech didactic tools, which may co-determine the shape of the post-traditional Polish language teaching. National curriculum 2008 gives teachers and tutors a lot of freedom in constructing their own curriculum, however it requires possession of high competencies of the subject, just as maintaining one’s own website does. A creative use of contemporary didactic tools (but not colonization of such) represents a chance to counteract digital exclusion, structural violence and cosmopolitan identification; in addition it promotes e-inclusion. These are educational tasks important in countries in which the foreign capital dominates the media market (e.g. in Poland or Russia). It is only in the countries of so-called “democratic corporatism” (e.g. Germany, Austria, Norway) that electronic media are supervised, respect values fundamental for the society, address national concerns and serve local communities. Therefore, creation of private professional educational sites by Polish language teachers and tutors offers a chance to promote the national culture, to transform the subject “Polish language” into a post-traditional one, to develop the Key Competencies and to promote e-inclusion.

PDF

Bibliografia

Bednarek J., Lubina E. (2008), Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Biesok A. http://korepetycje.aneta.pev.pl/ [30.10.2009].
Zobacz w Google Scholar

Bortnowski S. (2009), Jak zmienić polonistykę szkolną?, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bryzek R., K. Łupińska, Blog a kształcenie literackie młodzieży – referat na Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, semiotyka, edukacja, zorganizowanej przez Pracownię Języka Elektronicznych Środków Przekazu Instytutu Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedrę Mediów Audiowizualnych Instytutu Kultury i Komunikowania na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie 23–25 X 2008 r., http://www.komunikowanie.swps.edu.pl/program%20konferencji.pdf [2.11.2009].
Zobacz w Google Scholar

Davidson R., Learning Through Blogging: Graduate Students Experiences, http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?section=best_practices&article=44-1, [20.11.2009].
Zobacz w Google Scholar

Gramota.ru, http://www.gramota.ru, [30.10.2009].
Zobacz w Google Scholar

Hallin D.C., Mancini P. (2004), Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, przeł. M. Lorek, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-nauczycieli/jezyk-polski, [30.10.2009].
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego – przeł. A. Smoczyńska, Europejskie Biuro Eurydice, Bruksela 2002, http://www.eurydice.org.pl/files/kkomp_PL.pdf, [31.10.2009].
Zobacz w Google Scholar

Kwiek W. http://www.kwiek.strefa.pl/, [30.10.2009].
Zobacz w Google Scholar

Learning in the 21st Century: 2009 Trends Update, s. 2, http://www.blackboard.com/resources/k12/Bb_K12_09_TrendsUpdate.pdf [20.11.2009].
Zobacz w Google Scholar

Lekcje i sprawdziany w gimnazjum http://gojabraniewo.webpark.pl/index.htm, [30.10.2009].
Zobacz w Google Scholar

Maziarz M. (2009), Rola mediów elektronicznych i edukacji medialnej w szkole. eTwinning, blogi i portale społecznościowe w komunikowaniu się z uczniem w przekazywaniu wiedzy [w:] Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, semiotyka, edukacja. Monografia, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Polak M., Uczniowie chcą więcej edukacji on line http://www.edunews.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=838&Itemid=5, publikacja z 23.08.2009 [20.09.2009].
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=50 [30.10.2009].
Zobacz w Google Scholar

Staśkiewicz P., Strona polonisty http://www.polonista.strefa.pl/ [30.10.2009].
Zobacz w Google Scholar

Wimmer P. (2009), HTML dla początkujących, http://webmaster.helion.pl/kurshtml/beginner/beginner.htm [20.11.2009].
Zobacz w Google Scholar

Żmij Arkadiusz, Język-polski.pl http://język-polski.pl/ [30.10.2009].
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.