Elektroniczne teksty: recykling kultury i zbiorowej tożsamości
PDF

Słowa kluczowe

tożsamość zbiorowa
teksty elektroniczne
kontekst
przeglądanie
zasoby
media społecznościowe
archetypy konwersacyjne
collective identity
digital texts
context
browsing
resources
social media
conversational archetypes

Jak cytować

Ślósarz, A. (2015). Elektroniczne teksty: recykling kultury i zbiorowej tożsamości. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 7, 53–69. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/2774

Abstrakt

Maleje czytelnictwo książek, prasy, rola doświadczenia. Współczesną zbiorową tożsamość odzwierciedlają teksty elektroniczne. Przejawiają się w nich różne tożsamości: cywilizacyjna, kulturowa, religijna, narodowa, rodzinna, płciowa, zawodowa, artysty i sztuki. Teksty kultury są jednak wyrwane z macierzystych kontekstów. Ulegają recyklingowi. Pośpieszne przeglądanie cyfrowych zasobów ogranicza ich przeżywanie, a media sprowadzają interakcje użytkowników do konwersacyjnych archetypów. Ludzie nie potrafią twórczo uczestniczyć w słabo rozumianych interakcjach. Zbiorowe tożsamości w Sieci strukturalizuje technologia.
PDF

Bibliografia

Amk. 2013. „Kolejny zakaz zasłaniania twarzy”. Rzeczpospolita 23 września. Dostęp 1 sierpnia 2014. http://www.rp.pl/artykul/1050644.html.
Zobacz w Google Scholar

Appadurai Arjun. 2005. Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Zbigniew Pucek (przeł.). Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Barthes Roland. 1957. Mythologies. Paris: Seuil. Wyd. pol. Barthes Roland. 2000. Mitologie, Adam Dziadek (przeł.), Krzysztof Kłosiński (wstęp). Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Baudrillard Jean. 1982. À l’Ombre des majorités silencieuses, ou la fin du social. Paris: Gallimard. Wyd. pol. Baudrillard Jean. 2006. W cieniu milczącej większości albo kres sfery społecznej, Sławomir Królak (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
Zobacz w Google Scholar

Baudrillard Jean. 1981. Simulacres et simulation. Paris: Galilee. Wyd. pol. Baudrillard Jean. 2005. Symulakry i symulacja, Sławomir Królak (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
Zobacz w Google Scholar

Benjamin Walter. 1972. Dzieło sztuki w epoce możliwości jego technicznej reprodukcji. W Estetyka i film, Alicja Helman (red.), 151–183. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
Zobacz w Google Scholar

Bolter Jay David. 1984. Turing’s Man: Western Culture in the Computer Age. Chapel Hill: U of North Carolina Press.
Zobacz w Google Scholar

Bruce Steve and Steve Yearley. 2006. The Sage Dictionary of Sociology. London: SAGE Publications Ltd.
Zobacz w Google Scholar

Burdzik Tomasz. 2012. „Przestrzeń jako składnik tożsamości w świecie globalizacji”. Kultura – Historia – Globalizacja (11) : 13–27.
Zobacz w Google Scholar

Burszta Wojciech Józef. 2013. Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.
Zobacz w Google Scholar

Castells Manuel. 2009. Społeczeństwo sieci, Mirosława Marody i in. (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Chateau Dominique. 2007. Efekt zappingu. W Pejzaże audiowizualne. Telewizja, wideo, komputer, Andrzej Gwóźdź (red.), 153–164. Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Culler Jonathan. 2002. Teoria literatury, Maria Bassaj (przeł.). Warszawa: Prószyński i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Dobek-Ostrowska Bogusława. 2011. Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zobacz w Google Scholar

Edensor Tim. 2004. Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Agata Sadza (przeł.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Fiske John. 1987. Television Culture. London: Methuen.
Zobacz w Google Scholar

Flader-Rzeszowska Katarzyna. 2014. “The Aesthetics of Dream and Fairly Tale at the Service of a New Russia Founding Myth. The Opening Ceremony of Sochi Olympics 2014”. Kultura – Media – Teologia (17) : 9–21.
Zobacz w Google Scholar

Florida Richard. 2002. The Rise of Creative Class. New York: Three Rivers Press.
Zobacz w Google Scholar

Gergen Keneth Jay. 2009. Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Mirosława Marody (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Goban-Klas Tomasz. 2005, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Godzic Wiesław. 1996. Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Greenblatt Stephen. 2006. Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, Krystyna Kujawińska-Courtney (red. i wstęp). Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Guilbault Jocelyne. 2006. On Redefining the ‘Local’ through World Music. In Ethnomusicology: A Contemporary Reader, ed. Jennifer C. Post, 137–146. New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Halavais, Alexander M. Campbell. 2012. Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo, Tomasz Płudowski (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Haraway Donna. 2003. „Manifest cyborgów: nauka, technologia i feminizm socjalistyczny lat osiemdziesiątych”, Sławomir Królak i Ewa Majewska (przeł.). Przegląd Filozoficzno-Literacki 1 (3) : 49–89.
Zobacz w Google Scholar

Huntington Samuel P. 2005. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Hanna Jankowska (przeł.). Warszawa: Muza.
Zobacz w Google Scholar

Jenkins Henry. 2007. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Małgorzata Bernatowicz i Mirosław Filiciak (przeł.). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

Jougleux Philippe. 2012. “Identity Theft and Internet”. International Journal Liability and Scientific Enquiry 5 (1) : 37–45.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan Benjamin M. 1985. “Zapping – the Real Issue is Communication”. Journal of Advertising Research. 25 (2) : 9–12.
Zobacz w Google Scholar

Keen Andrew. 2007. Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Małgorzata Bernatowicz i Katarzyna Topolska-Gharlani (przeł.). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

Kelemen Mihaela and Warren Smith. 2001. “Community and Its Virtual Promises: a Critique of Cyber Libertarian Rhetoric”. Information, Communication & Society 4 (3) : 370–387.
Zobacz w Google Scholar

Kerckhove de Derrick. 2001. Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Witold Sikorski i Piotr Nowakowski (przeł.). Warszawa: Mikom.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski Leszek. 1999. „O tożsamości zbiorowej”. W Moje słuszne poglądy na wszystko, 136–148. Kraków: Znak.
Zobacz w Google Scholar

Konicka Hanna. 2008. „Przeżycie literackie w dobie kultury medialnej. Kognitywistyczne przesłanki komunikacji”. Teksty Drugie (3) : 166–173.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztofek Kazimierz. 2006. Społeczeństwo w dobie Internetu: refleksyjne czy algorytmiczne? W Re: Internet – społeczne aspekty medium: polskie konteksty i interpretacje, Łukasz Jonak i in. (red.), 19–41. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

Kubiński Grzegorz. 2008. Narodziny podmiotu wirtualnego. Narracja. Dyskurs. Deixis. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Levy Pierre. 1997. Collective Intelligence. Mankind’s Emerging World in Cyberspace, Robert Bononno (trans.). Cambridge: MA.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska-Magdziarz, Małgorzata. 2004. Polacy w nowej semiosferze. O perswazyjnych aspektach kultury popularnej. W Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Rafał Garpiel i Katarzyna Leszczyńska (red.). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Maffesoli Michael. 1988. Le Temps des Tribus. Le Déclin de l’Individualisme Dans les Sociétés de Masse. Paris: Librairie Méridien/Klincksieck.
Zobacz w Google Scholar

Majewska Ewa. 2006. Między cyberfeministycznym imaginarium a emancypacją społeczną.
Zobacz w Google Scholar

Próba rekonstrukcji podmiotu cyborgicznego. W Re: Internet – społeczne aspekty medium: polskie konteksty i interpretacje, Łukasz Jonak i in. (red.), 281–304. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

McLuhan Marshall. 1975. Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka; Galaktyka po Gutenbergu; Poza punktem zbiegu. W Wybór pism, Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka; Galaktyka po Gutenbergu; Poza punktem zbiegu. Karol Jakubowicz (przeł.), 43–209. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
Zobacz w Google Scholar

Miczka Tadeusz. 2007. Od sobości do tożsamości medialnej i wirtualnej. W (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, t. 1, Marek Sokołowski (red.), 143–156. Olsztyn: Algraf.
Zobacz w Google Scholar

Mikułowski-Pomorski Janusz. 2008. Zmieniający się świat mediów. Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Münkler Herfried. 2004. Wojny naszych czasów, Krzysztof Matuszek (przeł.). Kraków: WAM.
Zobacz w Google Scholar

Noelle-Neumann Elisabeth. 1980. Die Schweigespirale: öffentliche Meinung, unsere soziale Haut. München, Zürich: Piper.
Zobacz w Google Scholar

Nowosielska Agata. 2014. „Sztuką jest to, co się za sztukę uważa”. Dostęp 9 lipca 2014. http://www.nowosielska.com/przykladowa-strona/sztuka-jest-to-co-sie-za-sztuke-uwaza.
Zobacz w Google Scholar

Ong Walter J. 1992. Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Józef Japola (przeł.). Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Zobacz w Google Scholar

Pearson David E. 1995. „Community and Sociology”. Sociology 32 (5) : 44–50.
Zobacz w Google Scholar

Przywara Barbara. 2004. Cyberspołeczności czy wirtualne zbiorowości? W Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość? II ogólnopolska konferencja, Kraków 30 maja 2003, Lesław H. Haber (red.). Kraków: Tekst–Graf.
Zobacz w Google Scholar

Rheingold Howard. 1993. Virtual Community Homesteading on the Electronic Frontier. Boston: Addison Wesley.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur Paul. 1992. Filozofia osoby, Małgorzata Frankiewicz (przeł.). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.
Zobacz w Google Scholar

Schlesinger Philip. 1987. “On National Identity: Some Conceptions and Misconceptions Criticized”. Social Science Information 26 (2) : 219–264.
Zobacz w Google Scholar

Smith Marc A., Lee Rainie, Ben Shneiderman and Itai Himelboim. 2014. “Mapping Twitter Topic Networks: From Polarized Crowds to Community Clusters”. Dostęp 1 sierpnia 2015. http://www.pewinternet.org/2014/02/20/mapping-twitter-topic-networks-frompolarized-crowds-to-community-clusters/.
Zobacz w Google Scholar

Spengler Oswald. 1920. Der Untergang des Abendlandes. Umrisse Einer Morphologie der Weltgeschichte. Erster Band: Gestalt und Wirklichkeit. München: Oskar Beck.
Zobacz w Google Scholar

Szóstak Anna. 2014. „Słowo kontra obraz. Świadomość mityczna a kwestia (nie)czytania“. Polonistyka 8 : 8–11.
Zobacz w Google Scholar

Sztuczne Fiołki. 2014. wpis z 14 czerwca. Dostęp 30 czerwca 2014. https://www.facebook.com/SztuczneFiolki.
Zobacz w Google Scholar

Szuba Tadeusz, Paweł Polański, Paweł Schab and Paweł Wielicki. 2011. On Efficiency of Collective Intelligence Phenomena. In Transactions on Computational Collective Intelligence III, Ngoc Thanh Nguyen (ed.), 50–73. Wroclaw: University of Technology.
Zobacz w Google Scholar

Trzebiński Jerzy. 2002. Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. W Narracja jako sposób rozumienia świata, Jerzy Trzebiński (red.), 17–42. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Vertovec Steven. 2009. Transnationalism. London and New York: Routledge/Taylor & Francis Group.
Zobacz w Google Scholar

Zacher Lech W. 2009. Odrealnienie człowieka i jego świata. Wstępne uwagi i refleksje. W Człowiek a światy wirtualne, Andrzej Kiepas, Mariola Sułkowska i Magdalena Wołek (red.), 31–41. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.