Warstwa językowa jako klucz interpretacyjny serialu "Włatcy móch" Bartosza Kędzierskiego
PDF

Słowa kluczowe

animated series
domination
language of rebellion
vulgarism
obscenity
conformity

Jak cytować

Skowronek, B. (2014). Warstwa językowa jako klucz interpretacyjny serialu "Włatcy móch" Bartosza Kędzierskiego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 1, 65–76. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1588

Abstrakt

Linguistic layer as the key to interpreting the series
”Włatcy móch” Bartosza Kędzierskiego

In the article I discuss the linguistic layer of the animated TV series “Włatcy móch”. Main characters’ language realizes assumptions of the “language of rebellion” and it rebels against the society. Standards of communication functioning in the series reveal the domination of machines of reprisal: school, family and church, and forms of rebellion against them. It is expressed mainly by breaking the linguistic taboo (insults, vulgarisms) and social taboo (various obscenities). However, there is no authentism, because these are elements of conscious linguistic creation. The examined series perfectly meets the standards of mainstream, where the language of rebellion is conforming and adjusting to the requirements of the official media market.

PDF

Bibliografia

Barker Ch. (2005), Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A. Sadza, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. (2008), Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jenkins H. (2007), Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Klejsa K. (2008), Filmowe oblicza kontestacji. Kino Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej wobec kultury protestu przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Konefał S.J. Rysunkowi władcy złego smaku. Krótki przewodnik po animowanej nieobyczajności, „Kino” nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kopczyńska D. (2007), Wulgaryzmy w mediach i literaturze z lat 2000–2001, [w:] Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, red. E. Wolańska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kowalikowa J. (2000), Wulgaryzmy we współczesnej polszczyźnie, [w:] Język trzeciego tysiąclecia. Język a komunikacja 1, red. G. Szpila, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska-Magdziarz M. (2000), Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny – reklama – semiotyka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Majewska M. (2005), Akty deprecjonujące siebie i innych. Studium pragmalingwistyczne, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Oleszczyk M. (2008), Czesio i inne chłopaki, „Tygodnik Powszechny” nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Otrocki M. (2006), Dyskurs – pojęcie jako perspektywa. W stronę modelu analizy dyskursu Normana Fairclougha, [w:] Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Kraków. Peisert M. (2004), Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Rusinek M. (2008), Jak przeklinać. Poradnik dla dzieci, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski J. (2006), Retoryka dominacji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski J. (2006a), Fallocentryzm szarego człowieka, [w:] Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, red. M. Marcjanik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H. (2001), Agresja językowa jako narzędzie kształtujące tożsamość pokoleniową, [w:] Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zuchora A. (2006), Dzieciństwo w wersji hard, „Film” nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.