Kilka uwag o edukacji filmowej (w kontekście kultury partycypacji)
PDF

Słowa kluczowe

film
edukacja medialna
kultura partycypacji
widz
użytkownik
media education
culture of participation
viewer
user

Jak cytować

Skowronek, B. (2015). Kilka uwag o edukacji filmowej (w kontekście kultury partycypacji). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 6, 46–58. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/2267

Abstrakt

A few remarks on film education (in the context of the
culture of participation)

The article discusses the current condition of film education in schools, juxtaposed with characteristics of the culture of participation (the culture of taking part). Inadequacies of the classic model of film education can be overcome in teaching by highlighting media practices of young people. The use of their semiotic activity would have a great educational value, and at the same time it would foster the creation of a critical approach to forms of media presentations and of responsibility for the actions taken.

PDF

Bibliografia

Bobiński W. (2011), Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Couldry N. (2010), Media w kontekście praktyk. Próba teoretyczna, tłum. A. Strzemińska, „Kultura Popularna”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Elsaesser T. (2012), Kinofilia albo pożytki z odczarowania, „Panoptikum”, nr 11(18).
Zobacz w Google Scholar

Gitelman L. (2011), Always Already New: Media, History and the Data of Culture, Cambridge: MIT Press, cyt. za: A. Lotz, Zrozumieć telewizję u progu ery postsieci [post-network era], [w:] Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, red. T. Bielak, M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa, s. 88–89.
Zobacz w Google Scholar

Jenkins H. (2007), Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Klejsa K. (2010), A film-like thing, czyli o tym, jak zjawiska filmopodobne utrudniają odpowiedź na pytanie: „co to jest film?”, [w:] Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa, red. A. Gwóźdź, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A. (2010), Młodzi i media. Etnografia cyfrowego świata, „Kultura Popularna”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. (2013), Współczesna edukacja medialna. Teoria i rzeczywistość, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rancière J. (2012), The Emancipated Spectator, „Art Forum” 2007, nr 3, cyt. za: G. Świętochowska, Od Redakcji. Widz – użytkownik – twórca, „Panoptikum”, nr 11(18), s. 7.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. (2002), Wizja szkolnej edukacji filmowej, [w:] Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej, red. H. Kurczab, U. Kopeć, E. Kozłowska, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. (2004), Szkolna edukacja medialna – krajobraz po bitwie?, [w:] Edukacja medialna. Teksty i preteksty, red. I. Borkowski, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. (2007), Edukacja filmowa, edukacja medialna – propozycje dydaktyczne, [w:] tenże, Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno-kulturowe, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. (2008), Jak filmoznawca może pomóc szkolnemu poloniście w interpretowaniu tekstów kultury, „Polonistyka”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. (2009), Analiza filmowych tekstów kultury (w kontekście nowej podstawy programowej), „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. (2010), Jak dzisiejsza młodzież interpretuje dzieła filmowe. Wnioski dla dydaktyki polonistycznej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia I", Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Walczak A. (2010), Dlaczego warto z uczniami analizować i interpretować filmy?, [w:] Filmoteka Szkolna. Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli, red. M. Hajdukiewicz, S. Żmijewska-Kwiręg, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Żaglewski T. (2012), Kultura postkinowa, czyli widz w dobie multipleksów, „Panoptikum”, nr 11(18).
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.