Przestrzenie dialogu. Antynomie językowego dyskursu filmowego
PDF

Słowa kluczowe

language in film
mediolinguistics
semantic antinomies
linguistic image of the world
textual image of the world język w filmie
mediolingwistyka
antynomie semantyczne
językowy obraz świata
tekstowy obraz świata

Jak cytować

Skowronek, B. (2020). Przestrzenie dialogu. Antynomie językowego dyskursu filmowego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 12(1), 98–106. https://doi.org/10.24917/20837275.12.1.7

Abstrakt

W artykule omawiam cechy językowego dyskursu filmowego. Pokazuję artystyczną wagę i semantyczne znaczenie warstwy werbalnej w dziele kinematograficznym. Omawiając specyfikę języka w filmie, wykorzystuję głównie założenia mediolingwistyki i koncentruję się przede wszystkim na specyficznych antynomiach, napięciach, dialektycznych sprzecznościach, które charakteryzują sferę verbum w kinie. Antynomie owe dotyczą różnych aspektów języka, zarówno tych systemowych, jak i tekstowych oraz kognitywno-kulturowych.
https://doi.org/10.24917/20837275.12.1.7
PDF

Bibliografia

Bartmiński Jerzy. 2006. Językowe podstawy obrazu świata. Lublin.
Bordwell David, Thompson Kristin. 2010. Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie. Bogna Rosińska (przeł.). Warszawa.
Fiske John. 1987. Television culture. London.
Helman Alicja. 1993. Słownik pojęć filmowych. T. 5. Wrocław.
Hendrykowski Marek. 1982. Słowo w filmie. Historia. Teoria. Interpretacja. Warszawa.
Hołobut Agata, Woźniak Monika. 2017. Historia na ekranie. Gatunek filmowy a przekład audiowizualny. Kraków.
Kita Małgorzata, Loewe Iwona. 2014. Język w mediach. Antologia. Katowice.
Klejsa Konrad. 2010. A film-like thing, czyli o tym, jak zjawiska filmopochodne utrudniają odpowiedź na pytanie: „co to jest film?”. W: Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa. Andrzej Gwóźdź (red.). Warszawa. 33-60.
Loewe Iwona. 2007. Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej. Katowice.
Lubelski Tadeusz, Sowińska Iwona, Syska Rafał (red.). Historia kina. T. 1. Kino nieme. Kraków.
Miławska-Ratajczak Małgorzata. 2018. Dialog w roli głównej. Polszczyzna we współczesnym kinie na przykładzie wybranych autorów. Kraków.
Nowak Paweł, Tokarski Ryszard. 2007. Medialna wizja świata a kreatywność językowa. W: Kreowanie światów w języku mediów. Paweł Nowak. Ryszard Tokarski. Lublin. 9-36.
Ostaszewski Jacek. 1999. Rozumienie opowiadania filmowego. Kraków.
Ostaszewski Jacek. 2018. Historia narracji filmowej. Kraków.
Pajdzińska Anna, Tokarski Ryszard. 1996. „Językowy obraz świata - konwencja i kreacja”. Pamiętnik Literacki R. LXXXVII, z. 4. 143-158.
Przylipiak Mirosław. 2016. Kino stylu zerowego. Dwadzieścia lat późnej. Sopot.
Skowronek Bogusław. 2007. Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Kraków.
Skowronek Bogusław. 2013. Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Kraków.
Skowronek Bogusław. 2016. Dyskurs filmowy jako odmiana dyskursu medialnego. W: Dyskurs i jego odmiany. Bożena Witosz, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Ewa Ficek (red.). Katowice. 189-199.
Skowronek Bogusław. 2020. Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne. Kraków (praca w przygotowaniu).
Sowińska Iwona. 2001. Dźwięki i obrazy. O słuchaniu filmów. Katowice.
Szczekała Barbara. 2015. „Kino postfabularne i karnawał atrakcji”, EKRANy nr 3-4. 12-16.
Wierzbicka Anna. 1999. W: Język - umysł - kultura. Wybór prac. Jerzy Bartmiński (red.). Warszawa. 27-544.
Żydek-Bednarczuk Urszula. 2013. Dyskurs medialny. W: Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny. Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk (red.). Kraków. 179-197.

Downloads

Download data is not yet available.